عملکرد

 

 

شورای راهبری توسعه مدیریت :
- تهیه احکام اعضای شورای راهبری توسعه مدیریت وزارتخانه و صدور احکام
- صدور ابلاغ اعضاء کمیته ها
- ابلاغ شرح وظایف کمیته های پنجگانه شورای راهبری توسعه مدیریت در جلسه شورا و ارسال برای روسا و دبیران کمیته ها
- اقدام جهت تشکیل کارگروه واگذاری فعالیت ها و خدمات در ابعاد شاخص های عمومی ارزیابی عملکرد ستاد و استان ها با درخواست معرفی نماینده تام الاختیار معاونت ها


کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی
• جمع بندی نظرات استان ها در ارتباط با فعالیت های پیشنهادی قابل واگذاری به بخش غیردولتی.
• بررسی فعالیت های قابل واگذاری توسط نمایندگان معاونت های مختلف و سپس طرح درجلسه کمیته ساختار فناوری های مدیریتی به تفکیک هر معاونت.
• بررسی و تصویب فعالیت های قابل واگذاری معاونت های تعاون، توسعه مدیریت و منابع، روابط کار و توسعه کارآفرینی و اشتغال و مرکز فناوری اطلاعات ارتباطات و تحول اداری در کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی.
• ابلاغ فعالیت های قابل واگذاری(مصوب در کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی) در قالب برنامه واگذاری به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
• تصویب واگذاری فرآیند بیمه بیکاری به مؤسسات کاریابی ها و انتخاب استان های البرز، سمنان و قزوین به عنوان استان های پایلوت به منظور اجرای آزمایشی طرح طی شش ماه.
• ابلاغ واگذاری فرآیند بیمه بیکاری به مؤسسات کاریابی ها به کلیه ادارات کل اجرایی توسط معاونت روابط کار.
• اخذ نظرات پیشنهادی استان ها در ارتباط با وظایف و اختیارات قابل تفویض به واحدهای استانی و شهرستانی در سال جاری.
• ارسال نظرات پیشنهادی استان ها(سال95)در ارتباط با وظایف و اختیارات قابل تفویض به واحدهای استانی و شهرستانی به معاونت های ذیربط جهت بررسی کارشناسی و به منظور طرح و تصویب در کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی.
کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی
- تشریح نقشه راه اصلاح نظام اداری و موارد مرتبط با برنامه های عملیاتی و سیاست های کلی آن.
- تشریح وظایف کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی و لزوم تعامل این کمیته با سایر کمیته های شورای راهبری مدیریت.
کمیته سرمایه انسانی
- تصویب برنامه های آموزشی کارکنان دستگاه مطابق با نظام آموزش کارکنان دولت.
- طراحی مدل و تدوین راهبردهای مدیریت سرمایه انسانی دستگاه.
کمیته سلامت اداری و صیانت از حقوق مردم
- تشریح نقشه راه اصلاح نظام اداری و موارد مرتبط با برنامه های عملیاتی و سیاست های کلی آن در ارتباط با کمیته
- تشریح وظایف کمیته لزوم تعامل این کمیته با سایر کمیته های شورای راهبری مدیریت.
- تهیه گزارش های مدیریتی سالیانه از عملکرد کمیته


کمیته مدیریت عملکرد
- تشریح نقشه راه اصلاح نظام اداری و موارد مرتبط با برنامه های عملیاتی و سیاست های کلی آن.
- تشریح وظایف کمیته مدیریت عملکرد و لزوم تعامل این کمیته با سایر کمیته های شورای راهبری مدیریت.
- اصلاح و رفع نقص اطلاعات ثبت شده مرتبط با شاخصهای عمومی در سامانه ارزیابی عملکرد توسط واحدهای مربوطه
- انجام فرآیند ارزیابی عملکرد سازمانهای تابعه (بر اساس شاخصهای عمومی ارزیابی عملکرد)
- نهایی کردن برنامه سه ساله اصلاح نظام اداری ستاد و سازمان های وابسته و ارائه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور
کمیته مدیریت دانش و راهبری دانش
- برگزاری دوره های تخصصی در قالب آموزش حضوری
- برگزاری دوره های عمومی در قالب آموزش الکترونیکی
- اجرای آموزش های الکترونیکی واحدهای اجرایی به صورت پایلوت در یکی از استان ها
- پیاده سازی ماژول آموزش نرم افزار چارگون در وزارت متبوع
کمیته نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها
با توجه به ضرورت الکترونیکی نمودن فرایند ثبت، نگهداری، بررسی و ارزیابی پیشنهادها، این مرکز اقدام به راه اندازی لینک سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در سایت مرکز فناوری نمود (http://itecenter.mcls.gov.ir/fa/home ).
همچنین دستورالعمل داخلی نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها طی جلسات متعدد در کمیته کارشناسی تدوین و ملاک عمل نظام پیشنهادها قرار گرفت.
شایان ذکر است تاکنون 910 پیشنهاد توسط همکاران در سامانه ثبت شده است که 411 پیشنهاد آن جهت بررسی به گروه های مرتبط ارسال و مابقی به دلایلی اعم از عدم تکمیل، تکراری بودن و مرتبط نبودن با حوزه ستادی به پیشنهاددهندگان برگردانده شده است.
پیشنهادهای مصوب شورای راهبری توسعه مدیریت مرتبط با معاونت امور تعاون 5 مورد، مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری 2 مورد، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال ، معاونت توسعه مدیریت و منابع، معاونت رفاه اجتماعی و معاونت روابط کار هر کدام 1 مورد بوده است که جهت اجرا به معاونت های مربوطه طی نامه از سوی این مرکز ارسال گردیده است.

احصاء، مستندسازی، ارزیابی و ممیزی فرایندهای انجام کار
 فاز اول احصاء و مستند سازی فرآیندهای انجام کارکه به پایان رسیده است شامل :
- بررسی اسناد بالا دستی ، قوانین و مقررات، تصویبنامه ها، بخشنامه هاو دستورالعمل های مرتبط با وظایف وزارت متبوع
- فرهنگ سازی از طریق تشکیل جلسات تخصصی با معاونین و مدیران کل محترم و کارشناسان وزارت متبوع در هر یک از حوزه ها
- مشارکت بیش از 250 نفر از کارشناسان وزارت متبوع در قالب کارگروههای کارشناسی و برگزاری همایش های تخصصی
- شناسایی 613 فرآیند و مستند سازی آن در قالب شناسنامه و نمودارهای گردش کار (معاونت امور تعاون 129 فرآیند ، معاونت توسعه مدیریت و منابع 111 فرآیند، معاونت روابط کار 75 فرایند ، معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال71 فرآیند، معاونت رفاه اجتماعی 53 فرآیند، مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری 30 فرآیند ،معاونت فرهنگی ، اجتماعی 29 فرآیند ، دفتر وزارتی 28 فرآیند ، معاونت امور مجلس ، حقوقی و استانها 24فرآیند، مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی 23 فرآیند ،حوزه امور بین الملل 18 فرآیند، دفتر مدیریت عملکرد 12 فرآیند ، معاونت امور اقتصادی 10 فرآیند )
- احصاء و مستند سازی فرآیندهای واحدهای اجرایی ( 150 فرآیند )
 فاز دوم ارزیابی و ممیزی فرآیندهای انجام کارکه به پایان رسیده است شامل :
- برگزاری جلسات با هر یک از کار گروهای تخصصی به منظور تشریح روند آسیب شناسی فرآیندها بر اساس رویکرد تحلیلی با بهره گیری از مدل هارمون ( دلایل ضعف فرآیندها در رسیدن به هدف فرآیند) و ارزیابی کیفی مبتنی بر شرایط فرآیندها ( امتیاز اثر بخشی و کارایی فرآیندها )
- تحلیل فرآیندها و شناسایی فعالیتهای موازی و همپوشان در حوزه های وزارت متبوع
- تدوین شاخص های مربوط به فرآیندها
- ارزیابی کمی مبتنی بر شاخص های مربوط به فرآیندها ( هدف گذاری و تعیین وضعیت مطلوب هر شاخص )
- ممیزی داخلی فرآیندها مبتنی بر الزامات سیستم مدیریت فراگیر ( استاندارد ملی 13000)
- برگزاری گردهمایی تخصصی با عنوان ارزیابی ، ممیزی و آسیب شناسی فرایندهای وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی به منظور تشریح اهداف ، مراحل و روند اجرای فاز دوم
- برگزاری جلسات با هر یک از کار گروهای تخصصی بمنظور تشریح روند آسیب شناسی فرآیندها
- برگزاری دوره آموزشی آشنایی با الزامات سیستم های مدیریت کیفیت برای تمامی اعضای کارگروه تخصصی حوزه ها

بهره وری
- تدوین نظامنامه بهره وری وزارت متبوع
- تشکیل کمیته راهبردی ارتقای بهره وری در وزارت متبوع
- تشکیل کمیته های تخصصی ارتقای بهره وری در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی
- برگزاری جلسات و نشست های کارشناسی با موضوع بهره وری در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی
- بررسی نهاده ها و ستانده های وزارت متبوع در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی
- تدوین شاخص های ارزیاب بهره وری در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی
- ارائه گزارشات عملکردی دستگاه به مراجع ذیصلاح (سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ...)
- طراحی سامانه جامع مدیریت بهره وری به آدرس http://barte.mcls.gov.ir

کتابخانه
- تهیه و سازماندهی منابع کتابخانه

سال 1395

تا پایان تیر

سال 1394

سال 1393

سال 1392

              عنوان    

 270

770

1200

1400

تهیه منابع

6

23

19

16

اشتراک نشریات

270

770

1175

1400

سازماندهی  منابع

 

- پاسخگویی به مراجعه کنندگان

سال 1395

تا پایان تیر

سال 1394

سال 1393

سال 1392

عنوان

1070

3860

3560

2525

پاسخگویی به مراجعه کنندگان

1110

4230

4056

2800

امانت و عودت کتاب

200

740

796

515

جستجوی اطلاعات