گزارش عملکرد گروه برنامه ریزی

 

اهم اقدامات مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی در شش ماهه اول سال 1396

 
گروه نظارت و ارزیابی برنامه
• تهیه و تدوین گزارش ارزیابی عملکردبرنامه های سال 1395 ادارات کل ستادی واجرایی
• تهیه و ارسال گزارش عملکرد وزارت متبوع در ارتباط با قانون اصلاح الگوی مصرف
• تهیه و تدوین گزارش عملکرد وزارت متبوع در حوزه های مختلف زیست محیطی و تحقق اهداف توسعه پایدار در دولت یازدهم
• تهیه و تدوین گزارش عملکرد چهارساله دولت یازدهم (موضوع بند 7 مصوبه سی و سومین جلسه شورای معاونین)وارائه به ریاست جمهوری
• تهیه و تدوین گزارش طرح ها و پروژه های شاخص وزارت متبوع در استانها و خصوصاً مناطق محروم روستایی
• تهیه و ارسال گزارش اهم اقدامات ، دستاوردها و عملکردهای شاخص وزارت متبوع در دولت یازدهم به منظور مصاحبه مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری
• تهیه و تدوین اهم اقدامات و طرح ها و پروژه های تکمیلی وآماده بهره برداری وزارت متبوع از شهریور 95 تا شهریور 96
• تهیه و تدوین گزارش دستاوردهای شاخص وزارت متبوع در حوزه مسائل داخلی و خارجی به منظور مصاحبه مطبوعاتی ریاست محترم جمهوری
• تهیه و تدوین گزارش عملکرد احکام قانون برنامه پنجم توسعه سال 1395 و ثبت عملکرد معاونتها در سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس www.mpong.ir
• تهیه آمارنیروی انسانی وزارت متبوع وسازمانهای وابسته با همکاری اداره کل توسعه منابع انسانی

گروه برنامه ریزی
• تدوین برنامه سال 1396 واحدهای ستاد و ثبت آن در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد (برته)
• تدوین و ابلاغ برنامه سال 1396 واحدهای اجرایی و ثبت آن در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد (برته).
• تهیه کتاب برنامه سال 96 واحدهای اجرایی به تفکیک معاونت.
• تهیه کتاب شرح فعالیت‌های برنامه سال 1396 واحدهای اجرایی و بارگذاری آن در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد (برته).
• مشارکت در تدوین برنامه ششم توسعه وزارت متبوع.
• احصای فعالیت‌های مرتبط با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از احکام قانون برنامه ششم توسعه، به تفکیک معاونت.
• تهیه و تدوین برنامه ششم مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری.
• تهیه و تدوین برنامه¬های واگذاری خدمات قابل واگذاری به بخش غیر دولتی، تفویض‌ اختیارات به ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان¬ها و توانمندسازی بخش غیردولتی در راستای کاهش تصدی¬گری دولتی با همکاری مدیریت بهره¬وری و تحول اداری

گروه تشکیلات
• تصویب تشکیلات تفصیلی 5 واحد اداری جدید در استان سیستان و بلوچستان شامل پیگیری و اخذ مجوز ارتقاء واحد اداری شهرستانهای میــرجاوه و مهــرستان از نمایندگی به اداره و نیز ایجاد نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان های فنوج، دلگان و هامون (در استان سیستان و بلوچستان) از امور ساختارهای سازمانی سازمان اداری و استخدامی کشور
• تهیه، تنظیم و پیگیری برای ایجاد پست های سازمانی "دستیار" در تمامی معاونت ها، دفتر وزارتی و مرکز فاوا از محل 19 پست واحدهای مختلف ستادی
• انتقال و تغییر عنوان " 46 پست سازمانی مناسب (برای ستاد وزارتخانه) جهت مشمولان آراء دیوان عدالت اداری جهت مساعدت در تبدیل وضعیت استخدامی آنان از قراردادی به پیمانی
• "تغییرعنوان" 37 پست سازمانی در واحدهای استانی و شهرستانی و نیز 12 پست سازمانی در ستاد وزارتخانه.
• "حذف" 49 پست سازمانی (بانام) از ساختار سازمانی وزارتخانه (ستاد و اجرا)، در راستــای کوچک سازی و متناسب سازی واحدهای اداری

برنامه های دردست اقدام مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی
• بررسی و تهیه گزارش عملکرد برنامه پنجم توسعه درسامانه سازمان برنامه وبودجه کشور
• تهیه وتدوین گزارش عملکرد تحقق برنامه شش ماهه اول سال 96
• ابلاغ برنامه عملیاتی سال 96 حوزه ستادی وزارتخانه
• تهیه و تدوین برنامه یک صد روزه و برنامه سال 1400 وزارت متبوع.
• مشارکت در تهیه و تدوین برنامه ششم وزارت متبوع.
• بررسی وجمع بندی برنامه ششم مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات وتحول اداری
• بررسی و مطا لعات اصلاخ ساختار

برنامه های آتی مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی
• تهیه وتدوین برنامه عملیاتی سال97 وزارتخانه
• بررسی تناقضات عملکرد برنامه حوزه ستاد واستان درسامانه برته
• پیاده سازی سامانه مدیریت جامع نوین در برنامه ریزی
• بررسی تشکیلات و اصلاح ساختار
• تهیه گزارش عملکرد تحقق برنامه سال96
• تهیه گزارش عملکردی موضوعی درمقاطع وموارد مختلف

 

اهم عملکرد سال 1395

 
گروه برنامه ریزی

 تدوین برنامه¬های عملیاتی سالیانه واحدهای ستادی وزارت متبوع
برنامه عملیاتی سال 1395 واحدهای ستادی با رویکرد برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی و بر اساس اسناد بالا دستی با مشارکت دفاتر ستادی و با برگزاری جلسات کارشناسی (شامل: برنامه¬ها، اهداف کمی و فعالیت¬ها ) تهیه و به تفکیک سه ماهه در سامانه مدیریت عملکرد (برته) ثبت گردید.
 تدوین برنامه¬های عملیاتی سالیانه واحدهای استانی وزارت متبوع
برنامه عملیاتی سال 1395 واحدهای اجرای با رویکرد برنامه ششم و اقتصاد مقاومتی و بر اساس اسناد بالا دستی با همکاری دفاتر ستادی و مشارکت واحدهای استانی تهیه و به تفکیک سه ماهه در سامانه مدیریت عملکرد (برته) ثبت گردید.
 تهیه و چاپ کتاب برنامه سال 1395 واحدهای ستادی
کتاب برنامه واحدهای ستادی در سال 95 پس از ثبت برنامه¬ها در سامانه برته در قالب فایل اکسل استخراج و جمع بندی و چاپ گردید.
 تهیه و چاپ کتاب برنامه سال 1395 واحدهای استانی
کتاب برنامه واحدهای استانی در سال 95 پس از ثبت برنامه¬ها در سامانه برته در قالب فایل اکسل استخراج و جمع بندی و چاپ گردید
 تدوین محورهای نظام برنامه ریزی وزارت متبوع
محورهای نظام برنامه ریزی وزارت متبوع براساس اسناد بالادستی و طی جلسات کارشناسی متعددی با نمایندگان معاونت های تخصصی تدوین گردید
 برگزاری سمینار و کارگروه آموزشی و تخصصی
سمینار و کارگروه آموزشی و تخصصی برای تبییین اهداف و برنامه های وزارتخانه با شرکت کارشناسان
برنامه ریزی ادارات کل استانها برگزار گردید


گروه نظارت و ارزیابی برنامه
 تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی میزان تحقق برنامه های واحدهای ستادی
 تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی میزان تحقق برنامه های سال 1394 و شش ماهه نخست سال 1395 واحدهای ستادی و ادارات کل اجرایی بر اساس میزان درصد تحقق برنامه ها و ارسال نتیجه برای مقام عالی وزارت
 تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی میزان تحقق برنامه های واحدهای اجرایی
 تهیه و تنظیم گزارش ارزیابی میزان تحقق برنامه های سال 1394 و شش ماهه نخست سال 1395 ادارات کل اجرایی بر اساس میزان درصد تحقق برنامه ها و ارسال نتیجه برای مقام عالی وزارت
 تهیه و تنظیم گزارش مهمترین دستاوردها و اقدامات وزارت متبوع وسازمانهای وابسته
تهیه و تنظیم گزارشی جامع و کامل از مهمترین دستاوردها و اقدامات وزارت متبوع وسازمانهای وابسته بر اساس تکالیف و شاخصهای اساسی مرتبط و ارسال به مبادی ذیربط
 تهیه وتنظیم گزارش عملکرد تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور
تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور(شهریور ماه 94 تا شهریور ماه 95) و ارسال و بارگزاری آن در سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور به آدرس http://5dpr.mporg.ir
 تهیه و ارائه گزارش عملکرد وزارت متبوع در مقاطع مختلف زمانی
تهیه و ارائه گزارش عملکرد وزارت متبوع در مقاطع مختلف زمانی و مناسبتها نظیر ( هفته دولت ، سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ، دستاوردهای اجرای برجام در اقتصاد ، وعده های انتخاباتی ریاست محترم جمهوری و... به مبادی ذیربط )

گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
 چابک سازی ساختار سازمانی وزارت متبوع
48 پست سازمانی از وزارتخانه شامل 12 پست از واحدهای ستادی و 36پست سازمانی از واحدهای اجرائی وزارت متبوع به منظور چابک سازی و اصلاح نظام اداری و در راستای ابلاغیه شماره 378473 مورخ 1/12/94 سازمان مدیریت و برنامه ریزی (سابق)
 برنامه اصلاح مستمر ساختار سازمانی واحدهای ستادی و اجرایی
تعداد51پست سازمانی درستاد وزارتخانه و75 پست سازمانی درواحدهای استانی تغییرعنوان، ایجاد یا انتقال داده شده است.
 اجرای کامل و عملیاتی نمودن سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاههای اجرائی
ثبت اطلاعات و ساختار تشکیلاتی مصوب ستادی و اجرائی در سامانه مزبور و در راستای بخشنامه شماره 833233 مورخ 17/8/95 سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تقدیرنامه به عنوان دستگاه پیشرو و موفق از سازمان مزبور.
 برنامه ایجاد واحدهای جدید یا ارتقاء تشکیلات اداری براساس بررسی ، بازدیدها و گزارشهای میدانی
بازدید میدانی با حضور مسئولین مرکزفناوری اطلاعات،ارتباطات وتحول اداری ومسئولین سازمان اداری و استخدامی کشور از استان مازندران و اخذ موافقت نامه ایجاد نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی سوادکوه و ابلاغ به استان.
بازدید میدانی مدیران مرکز و مسئولین سازمان اداری و استخدامی کشور از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان البرز و شهرستانهای تابعه و متعاقباً تصویب و ابلاغ ایجاد سه اداره مستقل شمال، جنوب و غرب کرج و ایجاد اداره شهرستان فردیس با هدف سهولت در ارائه خدمات و افزایش سطح دسترسی جامعه هدف در کلان شهر کرج.
بازدید میدانی مسئولین مرکز و سازمان اداری و استخدامی کشور از اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان سیستان و بلوچستان به منظور بررسی ساختار تشکیلاتی استان و شهرستانهای تابعه و تصویب  ارتقاء واحد اداری شهرستانهای میــرجاوه و مهــرستان از نمایندگی به اداره و نیز ایجاد نمایندگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی در شهرستان های فنوج ، دلگان و هامون.
 اتخاذ تمهیدات لازم جهت تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان قراردادی
نظر به لازم الاجرا بودن آراء قطعی صادره از سوی دیوان عدالت اداری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان از قراردادی به پیمانی پیگیری ایجاد پست سازمانی برای پرسنل مزبور.
 تهیه آمار و گزارشات تشکیلاتی
تهیه 310 مورد گزارش و آمارهای متنوع تشکیلاتی