عملکرد

 

6 ماهه اول سال 1395
• پیگیری، اخذ و معرفی 10% پستهای سازمانی واحدهای ستادی و اجرایی به امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای کاهش پستهای سازمانی و اصلاح نظام اداری دستگاهها.
• تهیه، تنظیم، پیگیری و اخذ ساختار سازمانی مصوب ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال، جنوب و غرب کرج از محل مدیریت سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج.
• یکسان سازی عناوین شغلی برای تمامی پستهای سازمانی ستاد وزارتخانه مندرج در سامانه چارگون(دیدگاه).
 عملکرد گروه نظارت و ارزیابی برنامه در شش ماهه نخست سال 1395
• تهیه گزارش عملکرد سال 1394 حوزه ستاد و اجرا
• تهیه گزارش آخرین وضعیت اهم دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید (متضمن شاخصهای اساسی)
• تهیه گزارش سه ماهه اول و دوم وعده های انتخاباتی رئیس جمهور (مرتبط با وزارت متبوع)
• تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال و بارگزاری آن در سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد دولت یازدهم (بزرگداشت هفته دولت)
فعالیتهای در دست اقدام گروه نظارت و ارزیابی برنامه در شش ماهه نخست سال 1395
• ارزیابی و تهیه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری حوزه ستاد و اجرا بر اساس درصد میزان تحقق برنامه ها
• پیگیری و اصلاح تناقضات آماری در شش ماهه نخست سال جاری حوزه ستاد و اجرا ، در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد (برته)
فعالیتهای آتی گروه نظارت و ارزیابی برنامه در شش ماهه نخست سال 1395
• تهیه گزارش ملی سالیانه عملکرد برنامه ستاد و اجرا
• تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دولت یازدهم
• تهیه گزارش عملکرد وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در شش ماهه دوم سال جاری (موارد مرتبط با وزارت متبوع)
عملکرد گروه نظارت و ارزیابی برنامه در شش ماهه نخست سال 1395
• تهیه گزارش عملکرد سال 1394 حوزه ستاد و اجرا
• تهیه گزارش آخرین وضعیت اهم دستاوردها و اقدامات صورت گرفته در دولت تدبیر و امید (متضمن شاخصهای اساسی)
• تهیه گزارش سه ماهه اول و دوم وعده های انتخاباتی رئیس جمهور (مرتبط با وزارت متبوع)
• تهیه و تنظیم گزارش عملکرد تکالیف قانون برنامه پنجم توسعه و ارسال و بارگزاری آن در سامانه سازمان برنامه و بودجه کشور
• تهیه و ارائه گزارش عملکرد دولت یازدهم (بزرگداشت هفته دولت)
فعالیتهای در دست اقدام گروه نظارت و ارزیابی برنامه در شش ماهه نخست سال 1395
• ارزیابی و تهیه گزارش عملکرد شش ماهه نخست سال جاری حوزه ستاد و اجرا بر اساس درصد میزان تحقق برنامه ها
• پیگیری و اصلاح تناقضات آماری در شش ماهه نخست سال جاری حوزه ستاد و اجرا ، در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد (برته)
فعالیتهای آتی گروه نظارت و ارزیابی برنامه در شش ماهه نخست سال 1395
• تهیه گزارش ملی سالیانه عملکرد برنامه ستاد و اجرا
• تهیه و تدوین گزارش عملکرد سالانه دولت یازدهم
• تهیه گزارش عملکرد وعده های انتخاباتی رئیس جمهور در شش ماهه دوم سال جاری (موارد مرتبط با وزارت متبوع)

سال 1394
• تدوین نظام برنامه ریزی وزارت تعاون، کار رفاه اجتماعی با مشارکت معاونتها و واحدهای ستادی وزارت متبوع
• ثبت برنامه های سال 1394 واحدهای ستادی و اجرای در سامانه الکترونیکی برته
• بازنگری و اصلاح برنامه سال 1394 واحدهای ستادی و استانی با توجه به درخواست دفاتر ستادی
• تدوین کتابچه شرح تعاریف و مفاهیم عناوین برنامه عملیاتی سال 1394
• تهیه گزارش اهداف کمی و شاخص های برنامه عملیاتی سال 1394 واحدهای ستادی
• تهیه گزارش سالانه و شش ماهه ارزیابی عملکرد ستاد و اجرا
• تدوین برنامه عملیاتی سال 1395 واحدهای ستادی و اجرایی
• تهیه گزارش اسناد بالا دستی برنامه های وزارت متبوع ( برنامه پنجم(ماده 217) - قانون بودجه- اقتصاد مقاومتی - برنامه تدبیر و امید)
• تهیه گزارش اهم برنامه ها ی اولویت دار و شاخص های اصلی رشد وزارتخانه
• تهیه گزارش سالانه عملکرد وزارت متبوع در دولت تدبیر و امید
• تهیه گزارش سالانه وعده های انتخاباتی رئیس جمهور مرتبط با وزارت متبوع
• تهیه گزارش ارزیابی عملکرد برنامه استانها در سال 1394 ( گزارش مجلد استانها به تفکیک )
• تهیه گزارش سه سالانه وزارت متبوع در دولت یازدهم
• تهیه گزارش عملکرد وزارت متبوع برای سازمان بازرسی کل کشور
• تهیه گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه ( (www.mporg.ir
• تهیه گزارش عملکرد با موضوع " کارنامه زیست محیطی دولت یازدهم" جهت ارائه با سازمان حفاظت محیط زیست
• تهیه و تدوین گزارش عملکردوزارت متبوع موضوع ماده 217 قانون برنامه پنجم توسعه
• تهیه گزارش اهم اقدامات و دستاوردهای وزارت متبوع از ابتدای دولت یازدهم تا کنون
• تهیه و ارسال گزارش روند شاخص های مرتبط با وظایف و ماموریتهای وزارت متبوع در تحقق اهداف سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران
• تهیه گزارش پیشرفت اقدامات مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری در خصوص مصوبات ابلاغی شورای راهبردی
• تهیه گزارش جامع وزارت متبوع از دستاوردها و عملکرد اقدامات صورت گرفته و طرح و برنامه های پیش رو
• تهیه و ارسال گزارش عملکرد با موضوع "وظایف و مسولیتهای پیشگیری و مبارزه با مشروبات الکلی"
• تهیه گزارش اقدامات ملی الویت دار وزارت متبوع در سند راهبردی کشور در امور نخبگان
• تهیه و تدوین گزارش تداوم اعتبار برخی از احکام قانون برنامه پنجم توسعه
• تهیه وارسال گزارش عملکرد وزارتخانه به دبیرخانه شورای اطلاع رسانی دولت برای ائمه جمعه سراسر کشور
• کاهش 848 پست سازمانی از واحد های اجرایی و 136 پست از واحد های ستادی
• کاهش31 پست مدیریتی و سرپرستی از ستاد وزارتخانه و 109 پست مدیریتی و سرپرستی از واحدهای استانی
• تهیه، تنظیم، نهایی و ابلاغ نمودن شرح وظایف حدود 135 پست سازمانی مربوط به ساختار تفصیلی 31 واحد استانی.
• انتقال 24 پست سازمانی از ستاد وزارتخانه به واحدهای استانی به منظورتقویت واحدهای اجرایی.
• پیشنهاد 61 پست سازمانی ستاد وزارتخانه برای تغییرعنوان به پست "دستیار" به امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور.
• پیگیری تصویب و اخذ ساختار سازمانی اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی فردیس در استان البرز از امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک.
• کاهش 796 پست سازمانی از واحدهای اجرایی و 136 پست از واحدهای سازمانی ستادی وزارت متبوع بر اساس شاخص های تکلیفی برنامه سه ساله اصلاح ساختار دولت.
4 ماهه اول سال 1395
• پیگیری، اخذ و معرفی 10% پستهای سازمانی واحدهای ستادی و اجرایی به امور ساختارهای سازمانی و دولت الکترونیک سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در راستای کاهش پستهای سازمانی و اصلاح نظام اداری دستگاهها.
• تهیه، تنظیم، پیگیری و اخذ ساختار سازمانی مصوب ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی شمال، جنوب و غرب کرج از محل مدیریت سابق تعاون، کار و رفاه اجتماعی کرج.
• یکسان سازی عناوین شغلی برای تمامی پستهای سازمانی ستاد وزارتخانه مندرج در سامانه چارگون(دیدگاه).

 

 

سال 1393

• ثبت برنامه های سال 1393 واحدهای ستادی و اجرای در سامانه الکترونیکی برته
• بازنگری و اصلاح برنامه سال 1393 واحدهای ستادی و استانی با توجه به درخواست دفاتر ستادی
• تهیه گزارش سالانه و شش ماهه ارزیابی عملکرد ستاد و اجرا
• تدوین برنامه عملیاتی سال 1394 واحدهای ستادی و اجرایی
• تهیه گزارش سالانه عملکرد وزارت متبوع در دولت تدبیر و امید
• تهیه گزارش سالانه وعده های انتخاباتی رئیس جمهور مرتبط با وزارت متبوع
• تهیه گزارش دوسالانه وزارت متبوع در دولت یازدهم
• تهیه گزارش عملکرداحکام قانون برنامه پنجم توسعه مرتبط با وزارتخانه برای بازرسی کل کشور
• تهیه گزارش عملکرد قانون برنامه پنجم توسعه براساس چارچوب سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور( (www.mporg.ir
• تهیه و تدوین گزارشات عملکرد وزارت متبوع موضوع ماده های 213 و 217 قانون برنامه پنجم توسعه
• تهیه گزارش عملکرد وزارت متبوع و سازمانهای تابعه در راستای اجرای سیاستهای کلی اصل 44
• تهیه گزارش عملکرد اجرای سیاستهای کلی فرهنگی برنامه پنجم توسعه
• برگزاری همایش روز آمار و برنامه ریزی در تاریخ 1/8/1393
• تغییر عنوان پست سازمانی "دبیر شورای هماهنگی رفاه اجتماعی" به "دبیر شورای هماهنگی تعاون، کار و رفاه اجتماعی" در 31 اداره کل استانی (در راستای اجرای دستورالعمل شورای هماهنگی استانها) و ابلاغ آن به استانها
• تغییر عنوان "اداره امور اداری" به "اداره امور اداری و پشتیبانی" و متعاقب آن انتقال پست سازمانی "کارپرداز" از اداره امور مالی به "اداره امور اداری و پشتیبانی" در 31 اداره کل استانی.
• تهیه، تنظیم و نهایی نمودن شرح وظایف حدود 1290 پست سازمانی حوزه ستادی وزارتخانه.
• درج اطلاعات تکمیلی مربوط به پست، درجه پست، ماهیت پست، ماهیت عملکرد پست، حاکمیتی بودن پست حدود 1290 پست در نرم افزار دیدگاه.
• برگزاری نشست مشترک بین نمایندگان گروه تشکیلات و نمایندگانـی از 5 سازمان وابسته به وزارت متبوع با موضوع برنامه های عملیاتـی اصلاحات اداری و عملکرد شاخصهای عمومی سال 93.
• انتقال 10 پست سازمانی از ستاد وزارتخانه به واحدهای استانی به منظور تقویت واحدهای اجرایی.
• ثبت تشکیلات تفصیلی ستاد وزارتخانه در بخش ساختار سازمانی سامانه کارمند ایران.
• بررسی تشکیلات تفصیلی واحدهای اجرایی وزارتخانه ثبت شده در بخش ساختار سازمانی سامانه کارمند ایران سامانه .

 

 

سالهای 1390 تا 1392

 • تدوین بسته اجرایی وزارت متبوع در طی سال های قانون برنامه پنجم توسعه، موضوع ماده 217 قانون مذکور و تایید آن در هیات وزیران.
 • تهیه دستورالعمل تدوین برنامه های عملیاتی سال 92 واحدهای ستادی و اجرایی.
 • برگزاری جلسات تدوین برنامه های عملیاتی سال 92 واحدهای ستادی و اجرایی با نمایندگان معاونت ها.
 • تدوین و ابلاغ برنامه های عملیاتی سال 92 واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع.
 • ثبت برنامه های عملیاتی سال 92 واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد.
 • شرکت در جلسات بررسی بوجه پیشنهادی برنامه های عملیاتی سال 92 واحدهای ستادی.
 • تهیه و تنظیم ساختار تشکیلاتی واحدهای اجرائی و اخذ تاییدیه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورخ 18/3/92.
 • تهیه و تنظیم فهرست مشاغل حاکمیتی حوزه ستاد و اخذ تأییدیه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورخ 26/4/92.
 • تهیه و تنظیم فهرست مشاغل حاکمیتی حوزه اجرا و اخذ تأییدیه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورخ 26/4/92.
 • تجزیه و تحلیل گزارشات ارزیابی سال 91 واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد نه ماهه سال 91 مواد قانونی برنامه پنجم توسعه مرتبط با وزارت متبوع و ارسال آن به دیوان محاسبات کشور.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد شش ماهه سال 91 مواد قانونی برنامه پنجم توسعه مرتبط با وزارت متبوع و ارسال آن به سازمان بازرسی کل کشور.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارشات عملکرد دولت دهم و مواد قانونی برنامه پنجم توسعه وزارت متبوع به معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها برای ارسال به معاونت امور مجلس رئیس جمهور.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد وزارت متبوع در دولت های نهم و دهم و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی وزارت متبوع و سازمان های وابسته.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد وزارت متبوع و ارسال آن به دفتر رئیس جمهور و شورای اطلاع رسانی دولت برای ارائه در هفته دولت سال 91.
 • تهیه و تنظیم ساختار تشکیلاتی واحدهای ستادی و اخذ تاییدیه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور در مورخ 19/9/91.
 • تهیه و تنظیم نمودار سازمانی و شرح وظایف کلی وزارتخانه و اخذ تأییدیه از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مورخ 20/3/91.
 • برگزاری جلسات نحوه تهیه و ثبت گزارش عملکرد سال 90 مواد قانونی مرتبط با وزارت متبوع در برنامه پنجم توسعه، موضوع ماده 213 قانون مذکور با حضور نمایندگان معاونت ها.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد سال 90 مواد قانونی مرتبط با وزارت متبوع در برنامه پنجم توسعه، موضوع ماده 213 قانون مذکور و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارش عملکرد سال 90 مواد قانونی برنامه پنجم توسعه مرتبط با وزارت متبوع و ارسال آن به دیوان محاسبات کشور.
 • تکمیل اطلاعات شاخص های توسعه وزارت متبوع و ارسال آن به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور.
 • احصاء مواد قانونی مرتبط با وزارت متبوع و سازمان های وابسته در برنامه پنجم توسعه.
 • راه اندازی سامانه مدیریت برنامه و عملکرد وزارت متبوع به منظور ثبت برنامه های عملیاتی، اخذ عملکرد ماهانه و ارزیابی واحدهای ستادی و اجرایی.
 • ثبت طرح های پژوهشی وزارت متبوع در سامانه معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور.
 • ارائه لایحه تعیین وظایف و اختیارات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی (تنقیح قوانین) به مجلس شورای اسلامی جهت بررسی و تصویب.
 • تجزیه، تحلیل و تدوین گزارشات ارزیابی عملکرد شش ماهه اول سال 92 برنامه های عملیاتی واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع.
 • برگزاری همایش آمار و برنامه ریزی
 • برگزاری جلسه ارزیابی عملکرد برنامه 100 وزارت متبوع و سازمانهای وابسته
 • تجزیه و تحلیل و تنظیم گزارش عملکرد برنامه 100 روزه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمانهای وابسته
 • تجزیه و تحلیل و تنظیم گزارش نتیجه اجرای مواد قانونی برنامه پنجم توسعه وزارت متبوع در پاسخ نامه معاون محترم بازرس کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی
 • تدوین اهداف شاخص های وزارت متبوع در افق چشم انداز 1404 برای ارسال مجمع تشخیص مصلحت نظام
 • تنظیم گزارش اقدامات انجام شده درخصوص بهبود معیشت مردم برای ارسال به هیئت دولت