اعتبارنامه برای نماینده کارگران در کارگاه ها

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان- روابط کار
 واحد صدور مجوز  واحدهای استانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 10000033
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  - تشکیل هیات موسس
- اعلام داوطلبی و برگزاری مجامع جهت انتخابات
- تنظیم صورتجلسه
- تایید و تکمیل مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مجمع عمومی
- تصویر شناسنامه نماینده منتخب
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی  
مدارک لازم : - صورتجلسه مجمع عمومی
- تصویر شناسنامه
- تصویر مدرک تحصیلی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز :  
مدت زمان صدور مجوز :  
مدت اعتبار مجوز :  
هزینه صدور مجوز :  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

پاسخ به استعلام در خصوص بررسی نقشه های ساختمانی از حیث ایمنی کار و حفاظت فنی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره بازرسی کار واحدهای اجرایی
 واحد صدور مجوز  واحدهای استانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 1000031
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  طبق دستورالعمل اجرایی ماده 87 قانون کار  
شرایط لازم : - نقشه های معماری ساختمانی که به تائید مهندس طراح و ناظر رسیده باشد
- رونوشت پروانه اشتغال مهندس ناظر و صورت ماشین آلاتی که مد نظر است پس از بهره داری از کارگاه مورد استفاده قرارگیرد.
- ارائه مدارک و تایید آنها و همچنین بازرسی از کارگاه به منظور رعایت موارد ایمنی توسط کارفرما  
مدارک لازم : - ارائه نقشه های معماری پروژه مطابق فرمت تعیین شده
- موافقت اصولی
- برنامه کار
- پروانه اشتغال مهندس ناظر
- صورت ماشین آلاتی که مد نظر است پس از بهره داری از کارگاه مورد استفاده قرارگیرد
- نقشه های کلی و تفکیکی پیشنهادی برای ایجاد تاسیسات و تجهیزات  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : در صورت مشاهد نقایص ایمنی ، تا رفع آنها مجوز صادر نمی گردد  
ضوابط خاص صدور مجوز : در صورت مشاهد نقایص ایمنی ، تا رفع آنها مجوز صادر نمی گردد.  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : تا زمانی که کارگاه جدید و یا طرح توسعه صورت پذیرد مدت اعتبار وجود ندارد  
هزینه صدور مجوز : بر اساس تعرفه ماده67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

پروانه دفتر مشاوره فنی طبقه بندی مشاغل کارگاه های مشمول قانون کار

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل روابط کار و جبران خدمت
 واحد صدور مجوز  واحدهای استانی
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000003
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  مدیران و معاونین ستاد با حداقل 5 سال سابقه وکارشناسان ستاد و مدیران و معاونین ادارات کل اجرایی حوزه معاونت روابط کار که دارای 10 سال سابق کار اجرایی مرتبط در طبقه بندی مشاغل و برای کارکنان از طریق برگزاری آزمون  
شرایط لازم : - مدیران و معاونین ستاد با حداقل 5 سال سابقه پس از بازنشستگی و با ارایه درخواست کتبی
- کارشناسان ستاد و مدیران و معاونین ادارات کل اجرایی حوزه معاونت روابط کار که دارای 10 سال سابق کار اجرایی مرتبط در طبقه بندی مشاغل پس از بازنشستگی و با ارایه درخواست کتبی غیر کارکنان از طریق برگزاری آزمون
- قبولی در آزمون مربوطه برای سایر متقاضیان ، بازنشستگی ، تأیید توسط هیئت موضوع ماده 4 آیین نامه نحوه تشکیل و فعالیت دفاتر مشاوره فنی مشاغل کارگری مصوب سال 1389  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر گواهی عدم اعتیاد
- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- تاییدیه قبولی در آزمون  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز :  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه -از تاریخ صدور پروانه دفتر مشاور فنی طبقه بندی مشاغل کا رگاههای مشمول قانون کار به مدت سه سال پروانه دارای اعتبار است.  
هزینه صدور مجوز : بر اساس تعرفه ماده67 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

پروانه صلاحیت و تایید مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار
 واحد صدور مجوز  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی
کد مجوز 10001035
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  - احراز صلاحیت متقاضیان کارشناسی فنی مجاز برای بکارگیری در شرکت های مشاوران و خدمات دهندگان حفاظت فنی و ایمنی: فراخوان عمومی، ثبت نام متقاضیان حقیقی ، تشکیل کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت، بررسی مدارک در کمیته، تأیید متقاضیان واجد شرایط، قبولی در آزمون، مصاحبه.
- احراز صلاحیت شرکت های متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی: فراخوان عمومی، ثبت نام متقاضیان حقوقی، تشکیل کمیته تشخیص و تأیید صلاحیت، بررسی مدارک در کمیته، تأیید متقاضیان حقوقی واجد شرایط، بازدید از محل شرکت و تجهیزات، صدور پروانه.  
شرایط لازم : - برای متقاضیان کارشناسی فنی مجاز: فارغ التحصیلی در رشته های فنی و مهندسی، سابقه کار مرتبط، عدم اشتغال در دستگاه های موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری، عدم سوء پیشینه کیفری، قبولی در آزمون های مربوطه و مصاحبه های فنی پیش بینی شده.
- برای متقاضیان حقوقی اخذ صلاحیت مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی: ارتباط موضوع اساسنامه با زمینه درخواستی، معرفی مسئول فنی دارای صلاحیت از بین کارشناسان فنی مجاز، اقامتگاه شرکت با رعایت تبصره 24 ذیل ماده 55 قانون شهرداری، عدم بدهی مالیاتی، عدم بدهی تامین اجتماعی، تامین تجهیزات لازم، ارائه کد اقتصادی و شناسه ملی، بیمه مسئولیت مدنی.  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- عکس پرسنلی
- تصویر گواهی عدم سوءپیشینه کیفری
- تصویر مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
- تصویر مفاصاحساب مالیاتی
- سابقه فعالیت
- آخرین تغییرات شرکت در روزنامه رسمی
- اساسنامه اعضای حقوقی هیات موسس
- یک نسخه از اجاره نامه و یا سند مالکیت محل استقرار
- اقرارنامه محضری مبنی بر عدم رابطه استخدامی با دستگاه های دولتی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری
- بیمه نامه مسئولیت مدنی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی : - مفاصاحساب بیمه تامین اجتماعی
- عدم سوء پیشینه
- مفاصا حساب مالیاتی  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : شرکت‌ها و کارشناسان فنی مجاز موظف به رعایت اصول رازداری، عدم تعارض منافع و استقلال در امور بازرسی‌ها و آزمایشات فنی شخص ثالث می‌باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 60 روز زمان مورد نیاز برای صدور مجوز پس از برگزاری آزمون است  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه پروانه صادره برای 24 ماه معتبر است و در مبادی بعدی تمدید می شود  
هزینه صدور مجوز : درآمد حاصل از خدمات آموزشی و فرهنگی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ردیف 47 جدول شماره 16 قانون بودجه 98 کل کشور:
1- هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز: 1500000 ریال
2- هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی: 10000000ریال.
 
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز : - هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقیقی متقاضی کارشناس فنی مجاز 1500000
- هزینه احراز صلاحیت اشخاص حقوقی متقاضی مشاوره و خدمات دهنده حفاظت فنی و ایمنی 10000000
- جمع کل 11500000  
نمونه مجوز صادر شده :  

تایید صلاحیت شرکتهای خدماتی ارائه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکتهای دولتی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارت کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها
 واحد صدور مجوز   ادارت کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000035
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  با استقرار سامانه جامع روابط کار زیر سامانه تأیید صلاحیت شرکت های خدماتی ارایه دهنده خدمات به دستگاههای اجرایی و شرکت های دولتی نیز به صورت کاملاً الکترونیک صورت می پذیرد  
شرایط لازم : - برگه درخواست تعیین صلاحیت
- آگهی تاسیس و کلیه تغییرات و تصمیمات در روزنامه رسمی
- اصل و کپی اساسنامه ، تقاضانامه شرکت و یا اظهار نامه ثبت شرکتها
- تصویر سند مالکیت شرکت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه
- تصویر شناسنامه مدیر عامل و اعضای هیات مدیره
- گواهی شرکت در کلاس آموزشی
- برگ تشخیص یا قطعی مالیاتی 1 سال قبل از درخواست-
- تصویر آخرین اظهارنامه مالیاتی 1 سال قبل از درخواست –
- ارائه لیست بیمه  
مدارک لازم : - تصویر سند مالکیت
- تصویر آگهی آخرین تغییرات شرکت
- تصویر اساسنامه
- تصویر اجاره نامه
- تصویر آگهی روزنامه رسمی
- تصویر گواهی آموزشی
- درخواست متقاضی
- تصویر اظهارنامه مالیاتی
- اظهارنامه ثبتی شرکت یا شرکت نامه
- لیست بیمه کارکنان
- ارایه مدارک مورد نیاز و تشکیل پرونده در انجمن صنفی شرکتهای خدماتی هر شهر / استان
- انجام بازرسی از دفتر شرکت توسط بازرس انجمن
- ارسال مدارک به کمیته استانی مستقر در اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان همراه با نظر مشورتی ان
- بررسی موضوع در کمیته استانی و اعلام نظر به متقاضی یا انجمن
- برگ تشخیص یا قطعی مالیاتی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز :  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه  
هزینه صدور مجوز :  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

تایید صلاحیت مسئول ایمنی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره بازرسی کار واحدهای اجرایی
 واحد صدور مجوز   ادارت کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی
کد مجوز 10000035
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  در خواست متقاضی از طریق سامانه انلاین www. Isaap. mcls.gov.ir همرا با بارگذاری مدارک ارایه می گردد. مدارک برای بررسی اولیه به انجمن صنفی مسئولین ایمنی ارجاع می شود . پس از تأیید اولیه مدارک از طریق سامانه برای بازرس کار محل اشتغال متقاضی ارسال می گردد. بازرس کار ضمن بازرسی از کارگاه وضعیت اشتغال و عملکرد فردمتقاضی احراز سمت مسئول ایمنی بازدید می نماید و تأییدیه را از طریق سیستم برای رئیس بازرسی کار استان ارسال می نماید.پس از تأیید نهایی گواهینامه به صورت الکترونیکی چاپ و پس از پرینت با حضور متقاضی در محل اداره و توجیه نسبت به شرح وظایف تحویل می گردد  
شرایط لازم : - تصویر مدارک دانشگاهی
- تصویر گواهی سابقه کار با ذکر سمت و زمان شروع و خاتمه یا ادامه همکاری
- تصویر شناسنامه،کارت ملی، نظام وظیفه (ویژه آقایان)
- عکس پرسنلی
- تکمیل فرم ثبت نام به استناد آیین نامه بگارگیری مسئولین ایمنی در کارگاهها مصوب 1394/1/31 شورای عالی حفاظت فنی
- تصویر دوره های آموزشی ایمنی عمومی به مدت 40 ساعت و ارزیابی ریسک به مدت 16 ساعت  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر کارت نظام وظیفه
- تصویر مدرک تحصیلی
- عکس پرسنلی
- سابقه فعالیت  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : - داشتن سابقه یکسال در کارگاه برای افرادی که رشته آنها مرتبط با ایمنی نمی باشد همراه با سابقه بیمه
- رشته های غیر مرتبط با ایمنی فقط می توانند در کارگاههای که فعالیت آن با رشته تحصیلی آنها مرتبط می باد فعالیت نمایند.
 
مدت زمان صدور مجوز : 10روز درصورتی که مدارک کامل باشد گواهینامه ظرف مدت 10 روز صادر می گردد  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز :  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی تایید صلاحیت ایمنی پیمانکاران

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره بازرسی کار واحدهای اجرایی
 واحد صدور مجوز   ادارت کل تعاون، کار ورفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000033
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  - تهیه مدارک مورد نیاز جهت صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی پیمانکاری توسط متقاضی
- ارائه گواهی های آموزشی وفق شیوه نامه های جامع آموزش ایمنی پیمانکاران و مسئولین ایمنی از طریق مجریان آموزشی ذیصلاح و بارگذاری آن در سامانه توسط متقاضی.
- ثبت، تکمیل و نیز ارسال اطلاعات کامل برای درخواست صدور گواهی تائید صلاحیت ایمنی از طرف پیمانکار و یا نماینده قانونی وی از طریق سامانه.
- ارائه مدارک لازم برابر اصل به اداره کل استان مربوطه توسط مبادی تعیین شده
- بررسی پروندهای ارسالی وارجاع آن به بازرس کار شهرستانهای کشور بر اساس موقعیت مکانی پیمانهای فعال از طریق سامانه مربوطه توسط اداره کل کار استان
- بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار و ارائه گزارش به کمیته استانی تشخیص صلاحیت توسط بازرس کار (محل فعالیت) از طریق سامانه مربوطه( در صورت وجود پیمان یا قرارداد).
- بررسی پرونده در کمیته تشخیص صلاحیت  
شرایط لازم : - گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی) از مراجع ذیصلاح.(به همراه فایل اسکن شده آن(
- نشانی پستی دفتر مرکزی پیمانکاربه همراه کد پستی معتبر.
- شناسنامه مدیرعامل (به همراه فایل اسکن شده تمام صفحات(
- کارت ملی مدیرعامل و اعضای هیات مدیره. (به همراه فایل اسکن شده از پشت و روی آن(
- تصویر آخرین مدرک تحصیلی مدیر عامل
- آگهی تاسیس شرکت(به همراه فایل اسکن شده(
- اساسنامه شرکت (به همراه فایل اسکن شده کلیه صفحات(
- آگهی آخرین تغییرات شرکت( به همراه فایل اسکن شده(
- صفحه اول قراردادهای چهار سال اخیر (به ترتیب زمان شروع و پایان و همراه با فایل اسکن شده(
- لیست تجهیزات حفاظت ایمنی( به همراه فایل اسکن شده(
- گواهی صلاحیت مسئول ایمنی اخذ شده از واحد بازرسی کار اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان (به همراه فایل اسکن شده(
- آخرین لیست های بیمه کارگاه (به همراه فایل اسکن شده(
- لیست کارگران به تفکیک پروژه ها (تصویر شناسنامه + کارت ملی(
- گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری (مطابق لیست بیمه برای تمام کارگران، به همراه فایل اسکن شده(
- گواهینامه دوره آموزش کارفرمایی (یکی از اعضاء هیات مدیره ترجیحا مدیر عامل)( به همراه فایل اسکن شده(
- سند مالکیت یا اجاره نامه دفتر مرکزی دارای اعتبار با کدرهگیری ( به همراه فایل اسکن شده(
- جدول اظهارنامه مالیاتی(درامد ناخالص پیمانکاری/ارائه خدمت(
- فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی ویا رسید دستگاهpos به میزان مبلغ تعیین شده، جهت برگزاری دوره های آموزشی (بطور مجزا برای دوره های کارگری و کارفرمایی وبه حساب تعیین شده (مورد تائید اداره کل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان) واریز گردد)( به همراه فایل اسکن شدهها(
- فیش های پرداختی پرفراژ شده بانکی یا رسید الکترونیکی بانکی ویا رسید دستگاهpos به میزان مبلغ تعیین شده ،جهت تشکیل پرونده ( به همراه فایل اسکن شده(
- نشانی کامل محل پیمان های در حال اجرا.(برای اخذ گواهینامه داشتن پیمان در حال اجرا الزامی است.)  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر گواهی آموزشی
- سابقه فعالیت
- صدور گواهی تایید صلاحیت ایمنی بنا به تشخیص کمیته استانی مستقر در اداره کل تعاون،کار ورفاه اجتماعی
- بازدید از تجهیزات و امکانات ایمنی پیمانکار
- تأییدیه صلاحیت فردی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : - گواهی صلاحیت پیمانکاری (حقیقی یا حقوقی) از مراجع ذیصلاح
- گواهی صلاحیت مسئول ایمنی
- گواهینامه های دوره آموزش ایمنی کارگری و کارفرمایی.  
ضوابط خاص صدور مجوز :  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی ثبت و انتخابات کانون های هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان ها و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز کشوری و استانی
 واحد صدور مجوز  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000034
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  تشکیل مجمع عمومی با حضور اعضای نماینده شوراهای اسلامی کار شهرستانهای استان و برگزاری انتخابات و پاسخگویی به اعتراضات احتمالی و تعیطن سمت اعضای منتخب  
شرایط لازم : - صورتجلسه مجمع عمومی
- لیست حاضران در مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- صورتجلسه هیات مدیره
- آگهی دعوت مجمع عمومی
- تصویر مدارک شناسایی منتخبین
- اساسنامه مصوب  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر اساسنامه
- صورتجلسه هیات مدیره
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضاء به مجمع عمومی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : اعتبار نامه اعضا و گواهینامه ثبت شوراهای اسلامی کار کارگاهها برای کانون استانی و گواهینامه ثبت معتبر کانون های استانی برای کانون عالی  
ضوابط خاص صدور مجوز : سلب عضویت و یا عدم اعتبار فعالیت اعضای شوراهای اسلامی کار و یا عدم اعتبار گواهینامه ثبت کانون های استانی و عالی.  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی ثبت و انجام انتخابات کانون های انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی استان، سراسری و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل استان
 واحد صدور مجوز   اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 10000036
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  تشکیل پرونده برای انجمن های صنفی کارگری و یا کارفرمایان متقاضی و دارای شرایط تشکیل  
شرایط لازم : - صورتجلسه مصوب مجمع عمومی
- صورتجلسه مصوب هیات مدیره
- لیست حاضران درمجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت در مجمع عمومی
- تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان  
مدارک لازم : - تصویر کارت ملی
- تصویر شناسنامه
- تصویر اساسنامه
- صورتجلسه مجمع عمومی
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- فرم تکمیل شده نرم افزار
 
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : گواهینامه ثبت انجمن های صنفی  
ضوابط خاص صدور مجوز : سلب عضویت و یا عدم اعتبار فعالیت اعضای شوراهای اسلامی کار و یا عدم اعتبار گواهینامه ثبت کانون های استانی و عالی.  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه مدت اعتبار مجوز های قانونی انجمن های صنفی و کانونهای مربوط بر اساس اساسنامه مصوب تشکل تعیین می شود ، لیکن برای وحدت رویه مدت 36 ماه در نظر گرفته شده است  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت شوراهای اسلامی کار و اعتبارنامه اعضای آن

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
 واحد صدور مجوز   ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000038
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  - تشکیل پرونده واحدهای تولیدی ، صنعتی ، کشاورزی و خدماتی که بیش از 35 نفر شاغل دایم داشته باشند
- برگزاری انتخابات جهت تعیین نماینده در هیات های تشخیص صلاحیت
- تشکیل هیات تشخیص صلاحیت و اعلام صلاحیت داوطلبان
- برگزاری مجمع جهت انتخابات
- تعیین سمت اعضا ء
- تایید مجمع و تکمیل مدارک  
شرایط لازم : - تعیین و یا تغییر میزان حق عضویت کارکنان .
- انتخاب تکمیلی اعضاء شورا، با رعایت مفاد ماده 8 قانون شوراها  
مدارک لازم : - تصویر شناسنامه
- صورتجلسه مجمع عمومی
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : بر اساس قانون شوراهای اسلامی کار مصوب 31.1631611 مجلس شورای اسلامی و آیین نامه انتخابات مصوب 31.767611 هیأت وزیران تشکیل و با رعایت مفاد این آیین نامه و قانون مذکور فعالیت خواهند نمود . شوراها دارای اساسنامه ای خواهند بود که در چهارچوب قانون شوراها و آیین نامه های مربوط تنظیم و نباید مخالف با موازین اسلامی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران باشد و پس از تأیید شورای عالی کار و ثبت در وزارت کار و امور اجتماعی به اجراء در می آید  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت کانون های کارگران بازنشسته شهرستان، استان و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل استان
 واحد صدور مجوز   اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل استان
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000032
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  - برگزاری مجمع عمومی و تایید آن
- تصویب اساسنامه
- تعیین سمت اعضاء
- تکمیل و تایید مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مجمع عمومی .
- صورتجلسه هیات مدیره .
- لیست حاضران درمجمع عمومی .
- اساسنامه مصوب وتصویر مدارک شناسایی منتخبین  
مدارک لازم : - تصویر اساسنامه
- لیست حاضران در جلسه مجمع عمومی موسس
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز : گواهینامه ثبت کانون کارگران بازنشسته شهرستان برای استان و استان برای کانون عالی  
ضوابط خاص صدور مجوز : رای کارگران بازنشسته مشمول بودن قانون کار قبل از بازنشستگی الزامی است .و برای استان دارا بودن گواهینامه ثبت معتبر کانون شهرستان الزامی است و برای عالی دارا بودن گواهی نامه کانون استانی معتبر .  
مدت زمان صدور مجوز : 15 روز  
مدت اعتبار مجوز : 24 ماه طبق آخرین اصلاحیه مصوب وزیر 48 ماه تعیین شده است  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت و انجام انتخابات انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 واحد صدور مجوز  
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقیقی و حقوقی
کد مجوز 1000037
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  - تشکیل پرونده کارگران و یا کارفرمایان متقاضی که مشمول قانون کار و شاغل در کارگاه یا صنف مربوط باشند
- برگزاری مجمع عمومی و تایید آن
- تصویب اساسنامه
- تعیین سمت اعضاء
- تکمیل و تایید مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مصوب مجمع عمومی .
- صورتجلسه هیات مدیره .
- لیست حاضران درمجمع عمومی .
- فرم تکمیل شده نرم افزار .
- آگهی دعوت در مجمع عمومی .
- تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان  
مدارک لازم : - تصویر شناسنامه
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : کارگران و یا کارفرمایان متقاضی که مشمول قانون کار و شاغل در کارگاه یا صنف مربوط باشند  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه بر اساس اساسنامه انجمن صنفی مربوط  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :  

گواهی نامه ثبت و گواهی انجام انتخابات مجامع نماینده کارگران استان و عالی

 

مرجع صدور مجوز

دستگاه اجرایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
سازمان تابعه معاونت روابط کار
زیرمجموعه سازمان تابعه  -
 متولی صدور مجوز اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
 واحد صدور مجوز   اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استانها
امکان دریافت مجوز توسط اشخاص حقوقی
کد مجوز 1000034
عناوین کسب و کار مرتبط با مجوز -
فرایند صدور مجوز
چگونگی فرآیند صدور : تلفیق الکترونیکی و غیرالکترونیکی
آدرس درگاه صدور مجوز :   www.mcls.gov.ir 
روند عملیاتی :  تقاضای حداقل ده نماینده کارگر در استان ، تعیین سمت و تکمیل مدارک ، اعتبار نامه نمایندگان دارای حق رای مجمع نمایندگان استانها برای برگزاری مجمع عالی نمایندگان کارگران ، با برگزاری مجمع عمومی ، تعیین سمت اعضای هیات مدیره ، تایید و تکمیل مدارک  
شرایط لازم : - صورتجلسه مصوب مجمع عمومی .
- صورتجلسه هیات مدیره .
- لیست حاضران درمجمع عمومی .
- فرم تکمیل شده نرم افزار .
- اساسنامه مصوب مجمع .
- تصویر مدارک شناسایی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرسان  
مدارک لازم : - تصویر شناسنامه
- تصویر اساسنامه
- صورتجلسه مصوب هیئت مدیره
- فرم تکمیل شده نرم افزار
- آگهی دعوت اعضا به مجمع عمومی  
نمونه فرمهای لازم :  
استعلامهای بین دستگاهی :  
مجوزهای پیش نیاز :  
ضوابط خاص صدور مجوز : عدم احراز صحت انتخابات ، عدم اعتبار و فعالیت نماینده کارگران برای مجمع نماینده کارگران استان و عدم اعتبار گواهینامه ثبت فعالیت مجمع نمایندگان استان برای مجمع عالی نمایندگان کارگران  
مدت زمان صدور مجوز : 30 روز  
مدت اعتبار مجوز : 36 ماه  
هزینه صدور مجوز : با پیشنهاد مبادی تعیین شده و هماهنگی اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان به صورت سالانه تعیین می گردد  
جدول فهرست هزینه های صدور مجوز :  
نمونه مجوز صادر شده :