در اجرای برنامه هشتم دوره دوم  برنامه جامع اصلاح نظام اداری " ارتقاء پاسخگوییٰ شفافیت و مقابله بافساددر نظام اداری " موضوع مصوبه شورای عالی اداری به شماره 302596 مورخ 1399/04/14 و با توجه به ضرورت تلاش افزون تر در ارتقای سلامت اداری این وزارتخانهٰ لازم است اقدامات اساسی زیر جهت ارتقای سلامت اداری به عمل آید.

شفافیت