صفحه نخست » خدمات دولت الکترونیک » درگاه تبادلات وب سرویس
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری بیمه کارگران ساختمانی
وب سرویس استعلام بیمه درمانی 
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌
وب سرویس دو سال سابقه بیمه تامین اجتماعی‌
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌
 وب سرویس کد کارگاه تامین اجتماعی
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌
 وب سرویساستعلام بیمه اجتماعی
تایید صلاحیت متقاضیان برقراری مجدد یارانه‌
 وب سرویس استعلام بازنشستگی
صدور یا تمدید مجوز مشاغل خانگی
 استعلام بدهی کارگاهها
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات مشاغل خانگی
 استعلام کد کارگاهی
تایید رشته های جدید مشاغل خانگی
 استعلام مفاصا حساب
فرهنگ سازی و اطلاع رسانی مشاغل خانگی
استعلام سابقه بیمه شده
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا
استعلام مددجوبان معلول
ارائه معرفی نامه دریافت تسهیلات طرح کارا
استعلام مددجویان و مستمری آنها 
برقراری مقرری بیمه بیکاری  
 استعلام بازنشستگی
تایید صلاحیت مشاغل سخت و زیان آور
 استعلام گواهی مهارت
برقراری مقرری بیمه بیکاری  
 استعلام وضعیت بیمه ای