برنامه های در دست اقدام

حوزه بهره بردار

آدرس سامانه

سامانه

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

http://www.karafarinanebartar.ir

جشنواره کارافرینان برتر

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

http://www.mashaghelkhanegi.ir

توسعه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

معاونت امور تعاون

http://etebar.mcls.gov.ir

توسعه سامانه تعاونی های اعتبار شغلی

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار بیمه بیکاری

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار روابط کار(شکایات کارگری)

معاونت توسعه مدیریت و منابع

دردست اقدام

نظارتی پروه های عمرانی