برنامه های آتی

حوزه بهره بردار

آدرس سامانه

سامانه

معاونت روابط کار

جامع معاونت روابط کار

معاونت فرهنگی اجتماعی

امتنان از کارگران نمونه

معاونت فرهنگی اجتماعی

رابطان فرهنگی

معاونت روابط کار

وضعیت پرداخت ها

معاونت توسعه مدیریت و منابع

طرح های عمرانی

معاونت رفاه اجتماعی

مرکز تبادل اطلاعات بیمه ای

معاونت رفاه اجتماعی

انتقال یارانه به نیازمندان

معاونت رفاه اجتماعی

تجمیع اطلاعات

معاونت فرهنگی اجتماعی

http://www.labour-sport.ir

توسعه سامانه امور ورزشی

معاونت امور تعاون

http://etebar.mcls.gov.ir

توسعه سامانه تعاونی های اعتبار شغلی

معاونت روابط کار

http://peymayeshmozd.mcls.gov.ir

توسعه سامانه پیمایش مزد

معاونت امور مجلس،حقوقی و اموراستانها

امور استانها