عملکرد

 

 

عملکرد سال 94

حوزه بهره بردار

آدرس سامانه

سامانه

معاونت فرهنگی اجتماعی

http://colorlessframe.mcls.gov.ir

جشنواره عکس بدون قاب

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

http://www.mashaghelkhanegi.ir

توسعه طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار بازرسی کار

دفتر وزارتی

http:// sdm.mcls.gov.ir

اطلاعات مدیران

مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار

http:// Crtosh.mcls.gov.ir

مرکز تحقیقات

معاونت امور اقتصادی

http://eip.mcls.gov.ir

توسعه اطلاعات شرکتهای تابعه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار بیمه بیکاری

مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

http://saaj.mcls.gov.ir

ائمه جمعه

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

http://shgovahi.mcls.gov.ir

صدور و تمدید گواهینامه های شغلی

معاونت روابط کار

http://sakht.mcls.gov.ir

مشاغل سخت و زیان اور

معاونت فرهنگی اجتماعی

http:// Emtenan.mcls.gov.ir

امتنان از کارگران نمونه

معاونت امور تعاون

http://etebar.mcls.gov.ir

توسعه سامانه تعاونی های اعتبار شغلی

مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

http://rab.mcls.gov.ir

توسعه سامانه آمار و اطلاعات وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار تشکلهای کارگری و کارفرمایی کار

معاونت رفاه اجتماعی

http://bimehsalamat.mcls.gov.ir

جامع دفتر بیمه های سلامت

معاونت رفاه اجتماعی

http://samanehrefah.ir

جامع رفاه ایرانیان

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

http://search.amarkar.ir

جستجوی واژگان آماری

معاونت رفاه اجتماعی

http://foodss.mcls.gov.ir

طرح حمایت غذایی خانوار

معاونت امور تعاون

http://taavonibartar.ir

توسعه سامانه جشنواره تعاونی های برتر

معاونت فرهنگی اجتماعی

http://www.labour-sport.ir

توسعه سامانه امور ورزشی و رفاهی کارگران

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار روابط کار(شکایات کارگری)

معاونت امور تعاون

http://as.mcls.gov.ir

توسعه اندیشه سرای تعاون

معاونت رفاه اجتماعی

http://www.yarane10.ir

استعلام یارانه نقدی

 

 

عملکرد سال 93

حوزه بهره بردار

آدرس سامانه

سامانه

معاونت فرهنگی اجتماعی

http://www.karafarinanebartar.ir

جشنواره کارآفرینان برتر

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

http://www.mashaghelkhanegi.ir

توسعه طرح ساماندهی و حمایت از   مشاغل خانگی

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار بازرسی کار

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار بیمه بیکاری

فدراسیون ورزش کارگری

http://www.worker-sport.ir

فدراسیون ورزش کارگری

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

http:// mashaghelkhanegi.mcls.gov.ir

پرسشنامه اعتبار سنجی طرح ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی

معاونت رفاه اجتماعی

http://estelam.mcls.gov.ir

استعلام بیمه ای

معاونت تعاون

http://etebar.mcls.gov.ir

تعاونی های اعتبار شغلی

مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

http://rab.mcls.gov.ir

آمار و اطلاعات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت امور تعاون

http://taavonibartar.ir

جشنواره تعاونی های برتر

معاونت امور اقتصادی

http://eip.mcls.gov.ir

اطلاعات شرکتهای تابعه صندوق های بیمه ای و بازنشستگی

معاونت فرهنگی اجتماعی

http://www.labour-sport.ir

توسعه سامانه امور ورزشی و رفاهی کارگران

معاونت روابط کار

نرم افزار

توسعه نرم افزار روابط کار(شکایات کارگری)

معاونت امور تعاون

http://as.mcls.gov.ir

اندیشه سرای تعاون