گزارش توسعه دولت الکترونیک
چکیده برنامه عملیاتی سال 1400
برنامه عملیاتی سال 1400 ستادی سازمانهای وابسته
برنامه عملیاتی سال 1400 واحدهای اجرایی
تسهیل و روان سازی صدور مجوزهای کسب و کار وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
عملکرد کمیته های
گزارش ارزیابی دولت الکترونیک و شفافیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
بهره وری
استقرار نظام مدیریت بهر هوری در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی(سامانهای تابعه)
نگاهی به دستاوردها و اقدامات وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
عملکرد و دستاوردهای سه ساله وزارت تعاون