برنامه های آتی

- اجرای برنامه عملیاتی اصلاح نظام اداری منطبق با نقشه راه اصلاح نظام اداری و برنامه جامع اصلاح نظام اداری دولت یازدهم.
- شناسایی و واگذاری واحدها، وظایف، فعالیت ها و واحدهای قابل واگذاری دستگاه به بخش غیر دولتی.
- احصاءوظایف و اختیارات قابل تفویض به ادارات کل اجرایی
- استقرار نظام پایش و ارزیابی فرآیند های انجام کار در وزارت متبوع به منظور سنجش و ارزیابی دستاوردهای حاصل در حوزه کاهش زمان ، هزینه اجرا ،افزایش رضایتمندی ذینفعان
- یکسان سازی واستاندارد سازی فرآیند های مورد عمل در کلیه واحد های اجرایی
- شناسایی و اولویت بندی عوامل اصلی تأثیرگذار بر بهره وری و هدفگذاری شاخص های بهره وری
- تدوین راهبردهای ارتقای بهره وری
- تدوین برنامه های بهبود در سطح هر راهبرد
- آسیب شناسی بهره وری در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی جهت شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده بهره وری
- تدوین مکانیزم های اجرایی، کنترلی و بازخوردگیری جهت راهبری برنامه های تدوین شده.
- اشتراک نشریات جدید درخواستی
- تمدید اشتراک نشریات کتابخانه
- فهرست نویسی و سازماندهی کتاب های خریداری شده
- پذیرش اعضای جدید
- اسکن گزارشات جدید و قرار دادن آنها در مجموعه کتابخانه دیجیتال