اهداف اصلی

- برنامه ریزی به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سازمانی.
- بستر سازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای تحقق عملی موضوع تحول مرتبط با وظایف وزارت متبوع
- برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تحول اداری در وزارت متبوع و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تحول اداری و سایر تشکلهای راهبری کننده ذیربط.
- ارتقاء بهره وری و عملکرد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طریق اصلاح فرایندها
- مستندسازی وضعیت موجود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی (ماموریت، چشم‌انداز، اهداف، راهبردها، ساختار، فرآیندها و مستندات)
- تعدیل مدل های موجود به منظور استفاده در مدیریت سیستم¬ها و فرآیندها و بررسی استراتژی و برنامه ریزی فعلی سیستم¬ها وفرآیندهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و شناسایی نقاط ضعف و قوت آن با استفاده از تحلیل SWOT و QSPM
- ارزیابی سیستم ها و فرآیندهای موجود از نظر کارایی و اثربخشی لازم برای تحقق چشم انداز ، اهداف و راهبردهای فعلی
- بررسی مجدد سیستم ها و فرآیندهای وزارت متبوع برای تحقق چشم انداز ، اهداف و راهبردها متناسب با نیازها و قابلیتها
- ارزیابی مستمر چگونگی عملکرد چرخه مدیریت بهره وری و ارائه راه حل های اصلاحی به دستگاه در سطح ستاد، سازمان‏های وابسته و واحدهای اجرایی
- ارائه کمک های فکری و تخصصی لازم به دستگاه در خصوص بهره وری
- تهیه و اجرای برنامه های ترویج فرهنگ بهره وری در دستگاه