عملکرد

عملکرد معاونت بهره وری و تحول اداری در سال 1396
گروه بهره وری
- تدوین شاخص های بهره وری و اندازه گیری کارایی و بهره وری دستگاه
- تدوین برنامه عملیاتی استقرار نظام مدیریت بهره وری دستگاه با همکاری کمیته های تخصصی ارتقای بهره وری
- تحلیل و آسیب شناسی شاخص های بهره وری
- تدوین برنامه های بهبود شاخص های بهره وری

گروه تحول اداری
راهبری شورای توسعه مدیریت و کمیته های ذیل آن
- تشکیل جلسات شورای راهبری توسعه مدیریت
- تشکیل جلسات کمیته ساختار و فناوری های مدیریتی.
- نظارت بر ارزیابی عملکرد شاخص های عمومی مرتبط با مرکز در سطح ستاد ، سازمان های تابعه و ادارات کل اجرایی
- تهیه و تدوین برنامه های واگذاری خدمات ، تفویض اختیارات و برنامه های توانمند سازی در سامانه مدیریت برنامه و عملکرد (برته)
- برگزاری جلسات آموزشی اصلاح نظام اداری
با توجه به اینکه کسب جایگاه مطلوب دستگاه در ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی نیازمند تعامل کلیه بخش ها در سطح ستادی و اجرایی و نیز تعامل مناسب با سازمان اداری و استخدامی کشور دارد . از این رو نسبت به برگزاری یک دوره آموزشی در قالب هم اندیشی با مدیران سازمان امور اداری و استخدامی کشور ، مدیران و کارشناسان ستادی و اجرایی در دو پنل مدیریتی و کارشناسی اقدام نمود.

استقرار سامانه یکپارچه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات
- با توجه به اهمیت پیگیری و اجرای پیشنهادها ارائه شده توسط همکاران و تاکید مقام عالی وزارت بر استفاده از نظرات و پیشنهادات کارشناسان و همکاران وزارت متبوع در جهت پیشبرد اهداف و ایجاد تحول در نظام اداری وزارتخانه، گروه تحول اداری با بررسی های صورت گرفته سامانه جدید نظام پیشنهادات را تهیه و به مرحله اجرا رسیده است ، که ظرفیت فراگیر بودن ، تحت وب بودن و داشبورد مدیریتی و پیگیری روند اجرای پیشنهادات را نیز دارا می باشد.
- در راستای پیاده سازی سامانه جدید یکپارچه نظام پیشنهادات در سطح حوزه های ستادی و اجرایی وزارت متبوع، از طریق ویدئو کنفرانس و حضوری دوره آموزشی در این خصوص برگزار گردید.
- پس از استقرار سامانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات، از نیمه دوم سال 1396 در سطح ستاد به تعداد 2237 پیشنهاد در سامانه مذکور مورد بررسی قرار گرفته است .

کمیته مدیریت دانش و راهبری آموزش
- سیاستگذاری، نیازسنجی و برنامه ریزی آموزشی.
- احصاء نیازهای آموزشی حضوری و الکترونیکی وزارت متبوع.
- بررسی و تایید دوره های آموزش عمومی بصورت الکترونیکی و دوره های تخصصی بصورت حضوری.
- اخذ مجوز دوره های آموزشی وزارت متبوع از معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور.
- تهیه و تدوین تقویم آموزشی وزارت متبوع با بررسی نحوه تامین نیازهای آموزشی تمامی واحدهای وزارت متبوع.
- پیاده سازی سیستم جامع آموزش در وزارت متبوع.
- اجرا و ارزشیابی آموزشی.
- نظرسنجی در خصوص اثربخشی دوره های آموزشی برگزار شده از طریق ویدئو کنفرانس.
اهم مصوبات
- برگزاری دوره های آموزشی سال جاری با اولویت جدید بودن و با توجه به تعداد متقاضی برگزار می گردند.
- آموزش های الکترونیکی دوره های عمومی در سطح ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور راه اندازی گردد.
- سیاستگذاری آموزش در کمیته مدیریت دانش و راهبری آموزش صورت می پذیرد و اجرای آموزش ها بر عهده موسسه کار و تامین اجتماعی یا موسسات آموزشی مورد تایید کمیته مذکور می باشد.

گروه بهبود سیستم ها و روشها
- ارزیابی کیفی و کمی فرآیندها بر اساس رویکرد تحلیلی و با بهره گیری از مدل های مرجع.
- تحلیل فرآیندها و شناسایی فعالیت های موازی و همپوشان در حوزه های وزارت متبوع.
- شناسایی خلاء ها یا کمبودهای فرآیندی در قالب فرآیندهای پیشنهادی.
- تهیه مجلد گزارش فاز ممیزی و ارزیابی مربوط به هر یک از حوزه ها.
- تدوین نقشه مطلوب فرآیندهای وزارتخانه ومعاونتها در وضعیت مطلوب.
- شناسایی تغییرات ساختاری، انتقال، جابجایی و ... متناسب با نقشه مطلوب فرآیندها و خلاءهای فرآیندی شناسایی شده.
- تدوین برنامه مدیریت تغییر شامل فرآیندهای سازمانی پیش از اجرا و پس از اجرای پروژه، راه حل های پیشنهادی ، واحدهای سازمانی پیش از اجرا و پس از اجرای پروژه به تفکیک هر یک از حوزه ها.
- بهبود فرآیندهای مشکل دار و قابل بهبود بر اساس برنامه تدوین شده.