برنامه های در دست اقدام

- تدوین پودمان های آموزشی وزارت متبوع
- پیگیری اجرای مصوبات کمیته ساختار و فناوری‌های مدیریتی
- راهبری و نظارت بر کمیته های ذیل شورای راهبری توسعه مدیریت
- فاز سوم اصلاح و بهبود فرآیندها شامل اصلاح سیستم¬ها و فرآیندهای وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی از نظر کارایی و اثربخشی لازم برای تحقق چشم‌انداز، اهداف و راهبردهای وزارتخانه و همچنین تدوین و تصویب برنامه های اصلاح سیستم¬ها و فرآیندها متناسب با نیازها و قابلیت های فعلی و تعیین نقش ها، مسئولیت ها و منابع لازم جهت اجرای برنامه های بهبود.
- به روزآوری، تدوین، سنجش و اندازه گیری شاخص های ارزیاب بهره وری در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی
- ارائه گزارشات عملکردی دستگاه به مراجع ذیصلاح (سازمان ملی بهره وری ایران، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ...)
- برگزاری جلسات و نشست ها با کمیته های تخصصی ارتقاء بهره وری در سطح واحدهای ستادی، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی
- صدور احکام جدید اعضای کمیته های تخصصی ارتقاء بهره وری در ستاد، سازمان های وابسته و واحدهای اجرایی با توجه به اتمام اعتبار احکام سه ساله قبلی
- به روزآوری و توسعه سامانه جامع مدیریت بهره وری به آدرس http://barte.mcls.gov.ir
- خرید کتاب های درخواستی معاونت های وزارت متبوع
- اشتراک پایگاه نشریات نور (نورمگز)
- وجین و امحاء مجلات و کتاب های قدیمی