فایل های طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری

جدول برنامه مهر91
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ]
جدول برنامه مرداد 91
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ]
جدول برنامه فروردین 92
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ]
جدول برنامه شهریور 91
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ]
جدول برنامه دی 91
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۲۳ تیر ۱۳۹۲ ]
۱ ۲ ۳ ۴
۲۰ مورد، صفحه ۱ از ۴