اهداف

اهداف اصلی
  • مهندسی مجدد مأموریتها ، وظایف و ساختار دستگاه اعم از حوزه مرکزی و واحدهای استانی و شهرستانی در راستای منطقی نمودن اندازه دستگاه و تعیین حدود وظایف به منظور تحقق اهداف وزارتخانه.
  • تهیه ،‌ تدوین و بازنگری برنامه بلند مدت و کوتاه مدت دستگاه در حوزه های صف و ستاد براساس چشم انداز بیست ساله و برنامه های پنجساله توسعه.
  • استقرار نظام جامع ارزیابی عملکرد برنامه ها.