برنامه های آتی

بروز رسانی تشکیلات اسمی و آمار نیروی انسانی (شاغل/بلاتصدی) واحدهای استانی و شهرستانی
وصول موافقت نامه از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و اقدام برای کاهش آمار مربوط به دو شاخص "کاهش پستهای سازمانی ستاد و اجرا" و "کاهش پستهای مدیریتی ستاد"