برنامه های آتی

برنامه های آتی معاونت تشکیلات و برنامه ریزی
- اجرای بخشنامه شماره 1428867 مورخ 11/7/96 سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص کاهش سطوح سازمانی.
- اجرای بخشنامه شماره 643356 مورخ 6/5/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق در مورد ادغام واحدهای عمومی ستاد وزارتخانه.
- اجرای دومین برنامه جامع اصلاح نظام اداری برای سال های 1397 لغایت 1399 با محوریت مهندسی نقش و ساختار دولت و بر اساس مکاتبه شماره 65669 مورخ 18/2/97 سازمان اداری و استخدامی کشور که در 10 محور تنظیم شده است.
- بازنگری و اصلاح محورهای نظام برنامه ریزی وزارت متبوع با استفاده از مشاوران بخش خصوصی.
- استقرار سامانه جدید نظام برنامه ریزی و عملکرد در وزارت متبوع.