برنامه های در دست اقدام

تغییر عنوان ، جابجایی و یا ارتقاء پستهای سازمانی براساس پیشنهادات واحدهای اجرایی و ستادی
بررسی تغییرات تشکیلاتی در واحدهای سازمانی استانی
تهیه آمار و گزارشات دوره ای و مدیریتی و ارائه به مقام بالادستی