برنامه های در دست اقدام

برنامه های در دست اقدام
- بازنگری و مهندسی مجدد ساختار ستاد وزارتخانه و واحدهای اجرایی در قالب (طراحی تاپ چارت ، تشکیلات تفصیلی ، شرح وظایف واحدها و پستهای سازمانی و ...).
- بروز رسانی تشکیلات اسمی و آمار نیروی انسانی (شاغل /بلاتصدی) ستاد و واحدهای اجرایی وزارت متبوع در سامانه ملی مدیریت ساختار دستگاه های اجرایی کشور.
- ثبت برنامه عملیاتی سال 1397 واحدهای ستادی و اجرایی وزارت متبوع در سامانه برنامه و عملکرد ( برته).
- تهیه و تدوین گزارش عملکرد وزارت متبوع در خصوص احکام برنامه ششم توسعه.
- همکاری با معاونت امور اقتصادی در خصوص تدوین برنامه های بخشی و فرابخشی در برنامه ششم توسعه.
- ارزیابی برنامه های واحدهای ستادی و اجرایی و تعیین میزان تحقق برنامه ها در مقاطع سه ماهه، شش ماهه و سالانه از سامانه برنامه و عملکرد ( برته).