اهداف اصلی معاونت توسعه و نوآوری فاوا

اهداف اصلی معاونت توسعه و نوآوری فاوا
- تهیه و بروزرسانی برنامه جامع و نقشه راه فناوری اطلاعات و ارتباطات، سازمان الکترونیک و دولت الکترونیک.
- تحلیل، طراحی و پشتیبانی سیستمهای نرم افزاری مورد نیاز واحدهای مختلف.
- پیاده سازی درگاه واحد ارائه خدمات الکترونیک.
- تحقیق و پیاده سازی روشهای نوین تولید سیستمهای نرم افزاری، پیاده سازی سیستم MIS و نوآوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- تائید، تهیه و پیاده سازی نرم افزارهای عمومی.
- برنامه ریزی و مدیریت تبادل داده با سایر دستگاه ها و الکترونیکی کردن فرایندهای مشترک .
- یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری تخصصی و عمومی
- سیاست گذاری و نظارت بر برنامه ها و عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای وابسته و ادارات کل اجرایی استانها.
- بسترسازی جهت توسعه یادگیری الکترونیکی.
- تهیه ، به روزرسانی و پشتیبانی ازسامانه یادگیری الکترونیکی
- برنامه ریزی و توسعه کاربردهای الکترونیک سازمان(تجارت الکترونیک،رفاه الکترونیک و ...)
- مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه، اعتبارات و منابع مورد نیاز در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات
- همکاری و هماهنگی با سازمانها و گروه¬های مرتبط با فناوری اطلاعات و کارگروه های مدیریت فاوا