برنامه های در دست اقدام

برنامه های در دست اقدام:
در حوزه تهیه، تولید و استقرار سامانه ها :

 

1. تکمیل پروژه بانک اطلاعات تجمیعی وزارت متبوع
2. تکمیل خدمت استعلام بیمه ای به سایر دستگاه ها
3. تکمیل خدمت استحقاق سنجی به سایر دستگاه ها
4. ایجاد داشبورد مدیریتی با استفاده از داده کاوی
5. ایجاد پروفایل ایرانیان مرتبط با اهداف و وظایف وزارت متبوع
6. تهیه و استقرار سامانه کتابخانه حقوقی
7. تهیه و استقرار سامانه مدیریت متمرکز دفاتر حقوقی وزارت متبوع و سازمانهای زیرمجموعه

8.تحلیل و طراحی سامانه صدور مجوز کاریابیها

9.تحلیل و طراحی سامانه تعاون روستا

10.تحلیل و طراحی فاز 1 سامانه جامع روابط کار

11. اجرای سراسری سامانه سابک

 

 در حوزه آموزش الکترونیکی موارد زیر در دستور کار قرار دارد:
1. برگزاری همایش آموزشی برای رابطین آموزش استانی
2. برگزاری دوره های آموزشی مجازی برای کارکنان کل کشور
3. راه اندازی پورتال آموزش تعاون