برنامه های آتی

برنامه های آتی:
تهیه سامانه جامع معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها که شامل زیر سیستمهای زیر می باشد :
1. زیر سامانه مدیریت اطلاعات جامع نمایندگان مجلس
2. زیرسامانه پایش لوایح و طرحهای مرتبط با وزارت متبوع
3. زیرسامانه مدیریت و پیگیری مصوبات جلسات شورای استانها
4. زیرسامانه مدیریت املاک و موقوفات وزارت متبوع
تهیه سامانه جامع روابط کار که شامل زیر سیستمهای زیر می باشد
1. زیرسامانه ثبت قراردادهای کار
2. زیرسامانه ثبت شکایات کارگری
3. زیر سامانه جامع آموزش ایمنی کار
4. زیر سامانه جامع مشاوران حفاظت فنی و خدمات ایمنی
5. زیر سامانه بازرسی کار
6. زیر سامانه تایید صلاحیت مسئولین ایمنی
7. زیر سامانه ثبت درخواست بررسی مشاغل سخت و زیان آور
8. زیرسامانه دادرسی کار
9. زیرسامانه صدور اعتبارنامه های اعضای مراجع حل اختلاف
10. زیرسامانه بررسی و تایید پیمان های جمعی کار
11. زیرسامانه بیمه بیکاری )مقرری بگیران بیمه بیکاری(
12. زیر سامانه تایید صلاحیت ایمنی امور پیمانکاری
13. زیرسامانه تایید صلاحیت شرکت های خدماتی
14. زیر سامانه شوراهای سازش
15. زیر سامانه ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای طبقه بندی مشاغل
16. زیرسامانه ثبت و تایید و پیگیری قراردادهای پاداش افزایش تولید
17. زیرسامانه بررسی و تایید طرح های طبقه بندی مشاغل
18. زیرسامانه طراحان طبقه بندی مشاغل
19. زیرسامانه بررسی و تایید آیین نامه های انضباطی کارگاه ها
20. زیرسامانه اعضای کمیته های انضباط کارگاه ها
21. زیرسامانه مشاوران روابط کار
22. زیرسامانه مدرسان روابط کار
23. سامانه ملی استانداردسازی مشاغل
24. زیرسامانه ثبت تشکل های کارگری و کارفرمایی
25. زیرسامانه برگزاری مجامع عمومی غیر حضوری عادی و فوق العاده تشکل های کارگری و کارفرمایی
26. زیرسامانه حمایت از مشاغل
27. زیرسامانه شناسایی واحدهای مشکل دار
28. زیرسامانه طرح های اصلاح ساختار اقتصادی کارگاه ها
29. زیرسامانه بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی