برنامه های آتی

برنامه های آتی

 

• خرید تجهیزات جدید و استفاده از نرم افزارهای کاربردی به روز
• ایجاد مرکز تبادل داده(IX)
• راه اندازی سامانه مدیریت چاپ
• تهیه تجهیزات امنیتی
• انتخاب مشاور و پیمانکار جهت نظارت و استقرار پروژه ISMS
• راه اندازی روتر ASR جهت امن سازی شبکه WAN (خطوط MPLS )
• طراحی و پیاده سازی Vlanning
• استفاده از لایه امنیتی WAF برای تمامی سامانه های تحت وب
• شناسایی فرایندهای قابل الکترونیکی شدن و تهیه سامانه مورد نیاز