مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری


 نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت

محمدرضا کاویانی

محمدرضا کاویانیفوق لیسانس مدیریت صنعتی
مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری

مدیران مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری


 نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
 نعمت گیل
 نعمت گیل فوق لیسانس مدیریت دولتی
 مدیر تشکیلات و برنامه ریزی
 صادقیفریبا صادقی
فوق لیسانس مهندسی صنایع
مدیر بهره وری و تحول اداری

 

 مدیر توسعه و نوآوری فاوا
مهدی صدقی
مهدی صدقی

لیسانس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

 فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر پشتیبانی و زیرساخت فاوا

رؤسای گروه مدیریت های مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

   
 نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
 
   
مدیریت توسعه و نوآوری فاوا 
 

 

  امیرعلی اُمی

 

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار
 رئیس گروه تحلیل و برنامه ریزی توسعه فاوا

عباس مستعلی

 عباس مستعلی فوق لیسانس مدیریت صنعتیرئیس گروه توسعه وامنیت نرم افزار
خانم ابراهیم زاده  
نوشین ابراهیم زادهدانشجوی فوق لیسانس مدیریت کارآفرینیرئیس گروه توسعه و یادگیری الکترونیکی
 
مدیریت پشتیبانی وزیرساخت فاوا
خانم جعفری اکرم جعفری
 فوق لیسانیس کامپیوتر - نرم افزار
رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار
مهیاری

مهدی مهیاری

 دانشجوی فوق لیسانس نرم افزار

 رئیس گروه سخت افزار

 
   
مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی

آقای برادران

محمود برادران باقری

فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه تشکیلات

خانم بهمنی

ناهید بهمنی

فوق لیسانس مدیریت دولتی
رئیس گروه نظارت و ارزیابی برنامه
علیرضا واحدی علیرضا واحدیفوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
رئیس گروه کنترل پروژه
 
مدیریت بهره وری و تحول اداری
خانم مزید آبادی ناهید مزید آبادی
فوق لیسانس ریاضی
رئیس گروه بهبود سیستمها و روشها

مخنار قائدی

مختار قائدی
فوق لیسانس اقتصاد
رئیس گروه برنامه ریزی
علی اکبری  ابوالفضل علی اکبری
 دانشجوی دکترای صنایعرئیس گروه بهره وری

آقای صالح
علیرضا صالح فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه راهبری و تحول اداری 
 
نشانی : تهران - خیابان آزادی - نرسیده به خیابان بهبودی - ساختمان مرکزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – طبقه پنجم
تلفن تماس : ۶۴۴۹۲۷۲۷
شماره نمابر : ۶۶۵۸۰۰۲۷
  E-mail : itecenter@mcls.gov.ir