مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری


 نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
سابقه کار

محمدرضا کاویانی

محمدرضا کاویانیفوق لیسانس مدیریت صنعتی
مشاور وزیر و رئیس مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری
30 سال

مدیران مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری


 نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
سابقه کار
 نعمت گیل
 نعمت گیل فوق لیسانس مدیریت دولتی
 مدیر تشکیلات و برنامه ریزی   16 سال
 صادقیفریبا صادقی
فوق لیسانس مهندسی صنایع
مدیر بهره وری و تحول اداری
21 سال

حمید ارده

حمید اردهه
فوق لیسانس ریاضی کاربردی
مدیر توسعه و نوآوری فاوا
13 سال
مهدی صدقی
مهدی صدقی

لیسانس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

 فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

مدیر پشتیبانی و زیرساخت فاوا
11 سال

رؤسای گروه مدیریت های مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

    
 نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
سابقه کار 
 
    
مدیریت توسعه و نوآوری فاوا 
 

 

  امیرعلی اُمی

 

فوق لیسانس مهندسی نرم افزار
 رئیس گروه تحلیل و برنامه ریزی توسعه فاوا 14 سال

عباس مستعلی

 عباس مستعلی فوق لیسانس مدیریت صنعتیرئیس گروه توسعه وامنیت نرم افزار
 18 سال
خانم ابراهیم زاده  
نوشین ابراهیم زادهدانشجوی فوق لیسانس مدیریت کارآفرینیرئیس گروه توسعه و یادگیری الکترونیکی
 13 سال
 
مدیریت پشتیبانی وزیرساخت فاوا
خانم جعفری اکرم جعفری
 فوق لیسانیس کامپیوتر - نرم افزار
رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار
 10 سال
مهیاری

مهدی مهیاری

 دانشجوی فوق لیسانس نرم افزار

 رئیس گروه سخت افزار

9 سال 
 
    
مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی

آقای برادران

محمود برادران باقری

فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه تشکیلات 18سال

خانم بهمنی

ناهید بهمنی

فوق لیسانس مدیریت دولتی
رئیس گروه نظارت و ارزیابی برنامه 19سال
علیرضا واحدی علیرضا واحدیفوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
رئیس گروه کنترل پروژه 13سال
 
مدیریت بهره وری و تحول اداری
خانم مزید آبادی ناهید مزید آبادی
فوق لیسانس ریاضی
رئیس گروه بهبود سیستمها و روشها
 15 سال

مخنار قائدی

مختار قائدی
فوق لیسانس اقتصاد
رئیس گروه برنامه ریزی
 16 سال
علی اکبری  ابوالفضل علی اکبری
 دانشجوی دکترای صنایعرئیس گروه بهره وری
  13سال

آقای صالح
علیرضا صالح فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه راهبری و تحول اداری  13 سال
 
نشانی : تهران - خیابان آزادی - نرسیده به خیابان بهبودی - ساختمان مرکزی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی – طبقه پنجم
تلفن تماس : ۶۴۴۹۲۷۲۷
شماره نمابر : ۶۶۵۸۰۰۲۷
  E-mail : itecenter@mcls.gov.ir