رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
سید جواد رضوی سید جواد رضوی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات رئیس مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری

مدیران مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
نعمت گیل نعمت گیل فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر تشکیلات و برنامه ریزی
 آقای صالح علیرضا صالح  فوق لیسانس روانشناسی مدیر بهره وری و تحول اداری
امیرعلی اُمی فوق لیسانس مهندسی نرم افزار مدیر توسعه و نوآوری فاوا
مهدی صدقی مهدی صدقی لیسانس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
مدیر پشتیبانی و زیرساخت فاوا

رؤسای گروه مدیریت توسعه و نوآوری فاوا

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
زینب حاجیوند زینب حاجیوند لیسانس برق الکترونیک رئیس گروه تحلیل و برنامه ریزی توسعه فاوا
عباس مستعلی عباس مستعلی فوق لیسانس مدیریت صنعتی رئیس گروه توسعه وامنیت نرم افزار
  مهدی قنواتی  لیسانس ریاضی محض رئیس گروه توسعه و یادگیری الکترونیکی

رؤسای گروه مدیریت پشتیبانی وزیرساخت فاوا

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
ریما  کاوه آهنگری ریما کاوه آهنگری کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رئیس گروه ارتباط و امنیت شبکه
اکرم جعفری اکرم جعفری فوق لیسانیس کامپیوتر - نرم افزار رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار
مهیاری - مهدی مهدی مهیاری دانشجوی فوق لیسانس نرم افزار رئیس گروه سخت افزار

رؤسای گروه مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
محمود برادران باقری محمود برادران باقری فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه تشکیلات و طبقه بندی مشاغل
سمیه امیری فر سمیه امیری فر کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی  رئیس گروه برنامه ریزی
مختار قائدی مختار قائدی فوق لیسانس اقتصاد

رئیس گروه نظارت و ارزیابی برنامه

رؤسای گروه مدیریت بهره وری و تحول اداری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
ناهید مزید آبادی ناهید مزید آبادی فوق لیسانس ریاضی رئیس گروه بهبود سیستمها و روشها
ابوالفضل علی اکبری ابوالفضل علی اکبری دانشجوی دکترای صنایع رئیس گروه بهره وری
   
رئیس گروه راهبری و تحول اداری

رئیس گروه کنترل پروژه

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
علیرضا واحدی علیرضا واحدی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات رئیس گروه کنترل پروژه