رئیس مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
سید جواد رضوی سید جواد رضوی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات رئیس مرکز فناوری اطلاعات،ارتباطات و تحول اداری

مدیران مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
نعمت گیل نعمت گیل فوق لیسانس مدیریت دولتی مدیر تشکیلات و برنامه ریزی
فریبا صادقی فریبا صادقی فوق لیسانس مهندسی صنایع مدیر بهره وری و تحول اداری
امیرعلی اُمی فوق لیسانس مهندسی نرم افزار مدیر توسعه و نوآوری فاوا
مهدی صدقی مهدی صدقی لیسانس مهندسی کامپیوتر - سخت افزار

فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات
مدیر پشتیبانی و زیرساخت فاوا

رؤسای گروه مدیریت توسعه و نوآوری فاوا

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
رئیس گروه تحلیل و برنامه ریزی توسعه فاوا
عباس مستعلی عباس مستعلی فوق لیسانس مدیریت صنعتی رئیس گروه توسعه وامنیت نرم افزار
نوشین ابراهیم زاده نوشین ابراهیم زاده دانشجوی فوق لیسانس مدیریت کارآفرینی رئیس گروه توسعه و یادگیری الکترونیکی

رؤسای گروه مدیریت پشتیبانی وزیرساخت فاوا

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
ریما  کاوه آهنگری ریما کاوه آهنگری کارشناسی مهندسی کامپیوتر - سخت افزار رئیس گروه ارتباط و امنیت شبکه
اکرم جعفری اکرم جعفری فوق لیسانیس کامپیوتر - نرم افزار رئیس گروه پشتیبانی نرم افزار
مهیاری - مهدی مهدی مهیاری دانشجوی فوق لیسانس نرم افزار رئیس گروه سخت افزار

رؤسای گروه مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
محمود برادران باقری محمود برادران باقری فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه تشکیلات
ناهید بهمنی ناهید بهمنی فوق لیسانس مدیریت دولتی رئیس گروه نظارت و ارزیابی برنامه
مختار قائدی مختار قائدی فوق لیسانس اقتصاد رئیس گروه برنامه ریزی

رؤسای گروه مدیریت بهره وری و تحول اداری

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
ناهید مزید آبادی ناهید مزید آبادی فوق لیسانس ریاضی رئیس گروه بهبود سیستمها و روشها
ابوالفضل علی اکبری ابوالفضل علی اکبری دانشجوی دکترای صنایع رئیس گروه بهره وری
علیرضا صالح علیرضا صالح فوق لیسانس روانشناسی رئیس گروه راهبری و تحول اداری

رئیس گروه کنترل پروژه

نام و نام خانوادگی مدرک تحصیلی سمت
علیرضا واحدی علیرضا واحدی فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات رئیس گروه کنترل پروژه