دورکاری هر شکلی از به کارگیری فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی (مانند ارتباطات راه دور و رایانه) به جای مسافرت‌های مربوط به کار و حرکت کار به سمت کارکنان، به جای حرکت کارکنان به سوی کار می‌باشد. دورکاری نوعی از کار کردن است که کارمند با انعطاف پذیری زمانی و مکانی وظایف محوله اش را انجام میدهد. مفهوم اصلی نهفته در ورای دورکاری این است که کارکنان میتوانند دور از محل اداره با استفاده از فناوری‌های پیشرفته ارتباطات راه دور کار کنند و سپس نتایج کار را به صورت الکترونیکی به محل دیگری منتقل کنند.
از اهداف دورکاری میتوان به: کاهش هزینه‌های فضای اداری، توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در سازمان، ایجاد سازمان مجازی و کاهش مشکلات اجتماعی و مدیریت شهری (ترافیک ، آلودگی هوا و ..) اشاره نمود.