دستورالعمل داخلی طرح دورکاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
 
دستورالعمل ارزیابی عملکرد کارمندان دورکار
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
تصویب نامه کمک هزینه رفاهی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
بخشنامه دورکاری دستگاههای اجرایی مستقر در تهران
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
بخشنامه اولویت و حق تقدم در دورکاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
آئین نامه دورکاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
ابلاغ برنامه درسی بخشنامه دورکاری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]