قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
سیاست های کلی برنامه ششم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
قانون بودجه سال 1396 کل کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
ضوابط اجرایی قانون بودجه سال 1396 کشور
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
برنامه و خط مشی دولت دوازدهم
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
برنامه پیشنهادی وزیر برای مجلس دولت 12
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ آبان ۱۳۹۶ ]
فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
مجموعه قوانین و مقررات اجرایی قانون اصل 44 به همراه اسناد بالا دستی ومواد برنامه پنجم مرتبط با اصل 44
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
قانون تشکیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]