فصل چهارم قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ خرداد ۱۳۹۶ ]
مجموعه قوانین و مقررات اجرایی قانون اصل 44 به همراه اسناد بالا دستی ومواد برنامه پنجم مرتبط با اصل 44
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
قانون تشکیل وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در 1404 هجری شمسی
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
لایحه بودجه سال 1391 ( ماده واحده)
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
قانون مدیریت خدمات کشوری
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
قانون برنامه پنجم توسعه
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]
سیاست های کلی برنامه پنجم
[ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی - ۹ اردیبهشت ۱۳۹۱ ]