معرفی مرکز فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

قوانین و مقررات ایجاد مرکز

  1. تصویب نامه شماره 1901/37943 مورخ 82/3/6 ورای اداری مبنی بر ایجاد مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه در دستگاهها
  2.  بخشنامه شماره 1801/79027 مورخ 82/4/3 سازما مدیریت و برنامه ریزی کشور مبنی بر ابلاغ وظایف و ضوابط (تفصیلی) مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه
  3. تصویبنامه شماره 44406/45918 مورخ 89/3/1 ایجاد واحد فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری
  4. بخشنامه شماره 200/52336 مورخ 89/10/12 ضوابط تشکیلاتی واحد فناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

اهداف و مأموریتها

- مهندسی مجدد مأموریت ها و وظایف دستگاه اعم از حوزه مرکزی ، واحدهای استانی و شهرستانی به منظور منطقی نمودن اندازه دستگاه و تعیین حدود وظایف به منظور تحقق اهداف وزارتخانه
- بررسی، تهیه و تنظیم نمودار سازمانی، اهداف، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی با رعایت ضوابط ساختار سازمانی ابلاغی از سوی معاونت تسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و ارائه پیشنهادهای لازم و مراقبت در حسن اجرای تشکیلات مصوب
- برنامه ریزی لازم به منظور مدیریت و کنترل پروژه ها و توزیع و هزینه اعتبارات کنترل پروژه
- برنامه ریزی به منظور تجهیز، پشتیبانی و نگهداری و استفاده بهینه از سخت افزار و نرم افزار مورد نیاز
- طراحی، ایجاد و نگهداری جایگاه اینترنتی و اینترانتی دستگاه
- برنامه ریزی و ارائه راهکارهای عملی به منظور تحقق دورکاری کارکنان
- تعیین اهداف کمی و کیفی وزارتخانه در راستای تحقق دولت الکترونیک
- ایجاد پورتال در وزارت متبوع
- برنامه ریزی به منظور برگزاری دوره های آموزش مجازی
- بررسی و انجام مطالعات مستمر در زمینه نارسایی ها و مشکلات مربوط به سیستم ها، فرآیندها و روش های اختصاصی، مشترک و عمویم و ارائه راهنمایی و مشاوره به واحدهای ذیربط جهت اصلاح و بهینه سازی آنها
- تهیه استانداردهای لازم برای جا و مکان و نحوه استقرار واحدها
- انجام مطالعات و برسیهای لازم به منظور استقرار نظام ها و سبک های مدیریت نوین برای کارآمدتر شدن وظایف اصلی دستگاه
- انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تحول اداری و سازمانی در دستگاه و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تحول اداری و سایر تشکلهای راهبری کننده ذیربط
- راهبری نظامها، فرآیندها و اقدام مربوط به فن آوری اطلاعات دستگاه در جهت بهبود و کارآمدی نظامهای مدیریتی، (تصمیم سازی، تصمیم گیری و . . .)و توانمندسازی وزارت متبوع در ارائه خدمات گسترده، سریع، مطمئن و بی وقفه به مراجعان و تعامل شایسته مردم و دستگاه ذیربط
- انجام مطالعات و بررسی های لازم به منظور استقرار چرخه مدیریت بهره وری در دستگاه و ارزیابی مستمر چگونگی و عملکرد چرخه مزبور و ارائه راه حل های اصلاحی
- اداره امور کتابخانه مرکزی وزارتخانه
- تهیه، تدوین و بازنگری برنامه های کلان (کوتاه مدت، بلندمدت و میان مدت) و تعیین راهبردها و سیاست ها براساس اسناد بالادستی
- تنظیم برنامه اجرایی سالانه وزارتخانه براساس اسناد بالادستی با همکاری معاونت های مربوطه
- بررسی عملکرد و نظارت براجرای برنامه های مصوب دستگاه با همکاری دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات