مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی

- همکاری با اداره کل توسعه منابع انسانی درتدوین برنامه نیروی انسانی دستگاه در چارچوب برنامه جامع نیروی انسانی در بخش دولتی و پیگیری اهداف و برنامه های مرتبط در زمینه نیروی انسانی در برنامه های توسعه .
- مطالعه و بررسی مستمر ساختار و وظایف دستگاه اعم از حوزه مرکزی و واحدهای استانی و شهرستانی به منظور تفکیک و تقسیم صحیح وظایف میان واحدها و جلوگیری از تکرار و تداخل وظایف مورد نیاز و رفع موانع و نارسایی های تشکیلاتی.
- مهندسی مجدد مأموریتها و وظایف به منظور منطقی نمودن اندازه دستگاه و تعیین حدود وظایف بمنظور تحقق اهداف وزارتخانه .
-بررسی اصلاحات ساختاری در راستای تمرکز زدائی از اداره امور در خصوص پستهای سازمانی و یا واحدهای سازمانی ستادی ، استانی و شهرستانی.
- بررسی اندازه مطلوب و منطقی دستگاه با اعمال سیاست واگذاری تصدی های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و... به بخش غیردولتی .
- تهیه, تدوین و بازنگری برنامه های کلان (کوتاه مدت ، بلندمدت و میان مدت) و استراتژی های دستگاه متبوع درحوزه های صف و ستاد ، برپایه برنامه های توسعه، چشم انداز بیست ساله و سایرمقررات و قوانین مربوطه.
- بررسی نحوه پیشرفت برنامه‌های ابلاغ شده به واحدهای ستادی و اجرائی ، ازطریق ارزیابی و کنترل آنها بمنظور بهبود کمیت و کیفیت و یا نحوه اجرای آنها .
- انعکاس گزارش عملکرد دستگاه درچهارچوب برنامه ها ، قوانین ومقررات مربوطه به سازمانی مدیریت و
برنامه ریزی کشور و سایرمراجع ذیربط.
- پیگیری و اخذ عملکرد ماهانه واحدهای صف و ستاد درچهارچوب برنامه های مدون ابلاغ شده باتوجه به وظایف مصوب وارائه روشهای اجرایی طرحهاوبرنامه‌های دردست اقدام .