شرح وظایف معاونت بهره وری و تحول اداری

معاونت بهره وری و تحول اداری

- مطالعه و بررسی به منظور استقرار نظام مدیریت بهره وری وزارت متبوع و ارزیابی مستمر عملکرد آن و ارائه راه‌حل های اصلاحی.
- ارائه کمک های فکـری و تخصصی لازم به وزارت متبوع در زمینه درک و اجرای مؤثرخط مشــی ها و سیاست های دولت در خصوص افزایش سطح بهره وری.
- تهیه برنامه های لازم در خصوص ایجاد، توسعه و ترویج فرهنگ بهره وری در وزارت متبوع و استفاده و مصرف بهینه و مؤثر منابع (انسانی، زمانی، مالی، فیزیکی، اطلاعاتی و...).
- استقرار نظام مدیریت بهره وری نیروی انسانی.
- استقرار نظام مدیریت کیفیت در وزارت متبوع.
- تدوین، اندازه گیری و تحلیل شاخص‌های اختصاصی و عمومی بهره وری وزارت متبوع.
- برنامه ریزی به منظور ایجاد تحول و دگرگونی در ابعاد مختلف سازمانی.
- بستر سازی، توانمند سازی و ایجاد فضای ترغیبی و تبلیغی مناسب برای تحقق عملی موضوع تحول مرتبط با وظایف وزارت متبوع .
- انجام مطالعه و برنامه ریزی جامع در زمینه ایجاد تحول اداری در وزارت متبوع و ارائه پیشنهادهای لازم به شورای تحول اداری و سایر تشکلهای راهبری کننده ذیربط.
- مطالعه و بررسی به منظور بکارگیری رویکردها و روش‌های نوین مدیریت در وزارت متبوع.
- تعیین پروژه های بهبود در راستای استراتژی های کلان سازمان در بعد شاخص های عمومی بهره وری.
- نظارت بر اجرای مصوبات و بخشنامه هایی که در راستای ایجاد تحول اداری به تصویب مراجع ذیربط رسیده و ابلاغ گردیده است.
- تدوین راهکارهای مناسب به منظور ارائه خدمات به موقع و سریع به مخاطبان و ارباب رجوع.
- نظارت بر اجرای صحیح روشهای پیشنهادی به واحدها به منظور تعیین اثربخشی آنها بر کیفیت انجام کار و رفع اشکالات احتمالی و ارائه روش مطلوب.
- تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها و بهبود روشهای انجام کار.
- بررسی و اعمال سیاست واگذاری تصدی های اقتصادی، اجتماعی، خدماتی و ... به بخش غیردولتی.
- سنجش و ارزیابی نتایج حاصل از اصلاح فرآیندها از نظر کاهش زمان و مراحل افزایش رضایتمندی ذینفعان.