شرح وظایف معاونت توسعه و نوآوری فاوا

شرح وظایف معاونت توسعه و نوآوری فاوا

- تهیه و بروزرسانی برنامه جامع و نقشه راه فناوری اطلاعات با توجه به اسناد بالادستی و راهبردهای سازمانی.
- تعیین برنامه و چشم انداز لازم به منظور حصول به سازمان الکترونیک و ارایه خدمات دولت الکترونیک.
- تحلیل سیستمها و روش های عملیاتی واحدهای مختلف جهت تهیه سیستم های نرم افزاری.
- برنامه ریزی به منظور تهیه و نگهداری از نرم افزارهای تخصصی و عمومی.
- طراحی و تهیه نرم افزارهای جدید موردنیاز واحدها براساس مستندات تهیه شده.
- پیاده سازی پورتال و درگاه واحد ارائه خدمات الکترونیک وزارت متبوع.
- تحقیق و ارائه راه حل های مربوط به ارتقای سطح امنیت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- تهیه مستندات فنی مربوط به سیستمهای نرم افزاری.
- تحقیق و پیاده سازی روشهای نوین تولید سیستمهای نرم افزاری، پیاده سازی سیستم MIS و نوآوری در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
- تهیه ، پیاده سازی و تائید نرم افزارهای عمومی موردنیاز.
- برنامه ریزی و مدیریت تبادل داده با سایر دستگاه ها و الکترونیکی کردن فرایندهای مشترک .
- برنامه ریزی ، تهیه و طراحی سیستم های نرم افزاری ارایه خدمات دولت الکترونیک.
- یکپارچه سازی سیستم های نرم افزاری درسطح بانک های اطلاعاتی.
- سیاست گذاری ونظارت بر برنامه ها و عملکرد فناوری اطلاعات و ارتباطات سازمانهای وابسته و ادارات کل اجرایی استانها.
- بسترسازی جهت توسعه یادگیری الکترونیکی در ارائه آموزشهای ضمن خدمت.
- تهیه ، به روزرسانی و پشتیبانی ازسامانه یادگیری الکترونیکی، کلاس مجازی ، سامانه آزمون و کلیه ابزارها و تکنولوژی های موردنیاز جهت اجرای بهینه آموزشهای الکترونیکی.
- تنظیم و تدوین آیین نامه های مرتبط با یادگیری الکترونیک ( در صورت نیاز ).
- ایجاد بانک اطلاعاتی منابع علمی و آموزشی سازمانی.
- برگزاری دوره های آموزش الکترونیکی.
- نظارت برحسن اجرای دوره های آموزشی کارکنان در وزارتخانه.
- تعیین صلاحیت مشاوران ، پیمانکاران ،تایید و انعقاد قرارداد جهت انجام خدمات در حوزه فناوری اطلاعات
- برنامه ریزی و توسعه کاربردهای الکترونیک سازمان(تجارت الکترونیک،رفاه الکترونیک و ...)
- مطالعه، برآورد و پیشنهاد بودجه ، اعتبارات و منابع مورد نیاز در خصوص فناوری اطلاعات
- همکاری و هماهنگی با سازمانها و گروه های مرتبط با فناوری اطلاعات و کارگروه های مدیریت فاوا