اتاق فکر مرکز نوسازی، تحول اداری و بودجه در اوائل اسفندماه سال 90 تشکیل گردید.
این اتاق فکر به منظور توسعه خلاقیت، تولید فکر و ارائه مشاوره فکری جهت رفع مشکلات احتمالی مرکز ایجاد شده است و از زمان تشکیل هر هفته تشکیل جلسه داده است.
اهم موضوعات مورد بحث تا کنون پیرامون دورکاری، انگیزش کارکنان و بهینه سازی فضای کاری همکاران بوده است که گزارشات و صورتجلسات آنها مستندسازی و در اختیار مدیران مرکز قرار گرفته است.
از اهداف کلان این اتاق فکر میتوان به بهبود عملکرد و ارتقاء بهره وری مرکز (در ستاد و در امور مرتبط با مرکز در استانها) و ارائه پیشنهادات جهت بهبود عملکرد و بهره وری وزارتخانه اشاره نمود.
اساسنامه این اتاق فکر نیز با نظرکلیه اعضاء و رهنمودهای رئیس مرکز تدوین گردیده است.

ویژگی‌های اتاق فکر مرکز:
1 – جمع اندیشی
2- تولید فکر و انتقال به همکاران
۳- بهره گیری از ایده های خلاقانه تمام همکاران مرکز
4 – اولویت بندی جلسات مطابق با مسایل و مشکلات روز مرکز
5 – درگیر نشدن در مسایل اجرایی