صفحه نخست » درباره مرکز » اتاق فکر » موضوعات بررسی شده

اتاق فکر مرکز فناوری اطلاعات٬ارتباطات و تحول اداری پس از تشکیل پیرامون موضوعات زیر جلساتی برگزار کرده است :
1- مسئله یابی در مرکز
2- بهینه سازی فضای کاری همکاران
3- دورکاری
4- انگیزش کارکنان