اخبار

طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری در وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی

مقدمه :
حسب ماده 79 قانون برنامه پنجم توسعه کشور مقرر است یک سوم از رشد اقتصادی کشور از محل ارتقای بهره وری تامین گردد. وزارت تعاون, کار و رفاه اجتماعی مجموعه گسترده ای از وظایف و مسئولیتها را در حوزه های سازماندهی و مدیریت بازار کار ، توسعه بخش تعاون و توسعه و مدیریت خدمات و رفاه اجتماعی در کشور بر عهده دارد. بدیهی است انجام موفق این ماموریتها در گرو بهره گیری مطلوب از منابع محدود در اختیار می باشد.
وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی از دستگاه های اجرایی پیشگام در امر ارتقای بهره وری در کشور می باشد که فعالیتهای ارزنده ای را در این خصوص به انجام رسانیده است. این طرح در تلاش است نظام منسجمی را برای استمرار فعالیتهای گذشته ، همچنین زمینه سازی تحقق اهداف ارتقای بهره وری در طی برنامه پنجم توسعه در حوزه تحت تولیت این وزارتخانه فراهم نماید.
1-اهداف اجرایی طرح:
انتظار می رود پس از اجرای طرح نتایج زیر حاصل گردد :
1- تدوین و اندازه گیری شاخصهای ارزیاب بهره وری در سطح ستاد وزارت و سازمان های تابعه در طی دوره زمانی 5 ساله منتهی به سال 1390
2- جاری سازی نظام سنجش بهره وری در سطوح مورد اشاره در مقدمه برای ارزیابی سه ماهانه بهره وری
3- آسیب شناسی بهره وری در سطوح مورد اشاره در مقدمه جهت شناسایی عوامل بازدارنده و پیش برنده
بهره وری
4- هدفگذاری سنجه های بهره وری تعریف شده در سطوح مطالعه در طی برنامه پنجم توسعه
5- تدوین برنامه های بهبود حصول اهداف تعیین شده در سطح وزارت ، حوزه های ستادی و سازمانهای تابعه
6- تدوین مکانیزمهای اجرایی ، کنترلی و بازخوردگیری جهت راهبری برنامه های تدوین شده
7- تحقق رشد 33.3 درصدی ارتقای بهره وری در حوزه های تحت تولیت وزارت کار ، تعاون و رفاه اجتماعی
8- پاسخگویی به تکالیف مندرج درآیین نامه اجرایی ماده 79 برنامه پنجم توسعه و قانون خدمات کشوری

2- دامنه اجرایی طرح
دامنه اجرایی طرح ؛ شامل حوزه ستادی وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی , سازمانهای تامین اجتماعی , بازنشستگی کشوری , بهزیستی , بیمه خدمات درمانی , آموزش فنی و حرفه ای , صندوق های تابعه , بانکهای تابعه , موسسه کار و تامین اجتماعی و شرکتهای تابعه اصلی (حسب نظر کارفرما) و ادارات کل تابعه استانی در فوق الذکر
3- رویکرد اجرایی طرح
رویکرد اجرایی طرح مبتنی بر مدل مندرج در آئین نامه اجرایی ماده 79 برنامه پنجم توسعه ،از چارچو ب مدل (MEPI) یعنی چهار مرحله اندازه گیری , تحلیل , برنامه ریزی و بهبود (اجرای برنامه های ارتقای بهره وری) شکل گرفته است. در گام نخست شناسایی وضعیت موجود بهره وری وزارت حائز اهمیت است. وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی وزارتخانه پیچیده ای است که هم در حوزه خدمات عمومی و هم در حوزه بنگاه داری, دارای مقام حاکمیتی می باشد. در راستای تبیین وضعیت بهره وری وزارت , بر اساس دامنه اجرایی اشاره شده با بکارگیری کارگروه های تخصصی بهره وری تشکیل شده , در دو لایه ماموریتی و فرآیندی نسبت به تعریف شاخصهای کارآیی و اثربخش اقدام و پس از صحه گذاری نسبت به گردآوری اطلاعات مورد نیاز جهت محاسبه آنها اقدام می گردد.
شایان ذکر است در حوزه خدمات عمومی تعریف شاخصهای اثربخشی دارای پیچیگی هایی می باشد که لازمه ورود به آن شناخت کافی از خروجیها(output) ؛ نتایج (outcome) و پیامدهای (impact) حاکم بر لایه ماموریتی و فرآیندی مترتب بر این حوزه است.
در ضمن در حوزه گردآوری اطلاعات ذیربط , ممکن است بواسطه فقدان نظام تولید داده , گام نخست تدوین و اجرای طرح های آماری مربوطه باشد.
پس از محاسبه شاخصهای بهره وری در طی یک دوره زمانی پنج ساله منتهی به سال 1390 , مرحله دوم , مرحله آسیب شناسی روند تغییرات بهره وری در دامنه اجرایی طرح می باشد. در این گام مجددا با بکارگیری کارگروه های تخصصی بهره وری تشکیل شده , نسبت به شناسایی نقاط قوت , ضعف , فرصت و تهدید در دامنه اجرایی طرح اقدام و با اولویت بندی آنها , نسبت به تدوین برنامه های ارتقای بهره وری در مرحله سوم اقدام می گردد. آنچه در این طرح حائز اهمیت است ادامه فرآیند استقرار نظام مدیریت بهره وری با همکاری مشاور و کارگروههای تخصصی در مرحله اجرای برنامه های بهبود می باشد. بدیهی است پس از اجرا , بازخوردهای لازمه اخذ و در صورت لزوم ویرایش جدید برنامه های بهبود ارائه می گردد.
4-مراحل اجرایی طرح
مراحل اجرایی طرح به شرح زیر می باشد :
1- مرحله آماده سازی و فرهنگ سازی
1-1- بازبینی نظامنامه بهره وری وزارت
1-2- تشکیل شورای راهبردی بهره وری وزارت
1-3- تشکیل کمیته های تخصصی بهره وری در سطح هریک از حوزه های مندج در دامنه اجرایی طرح
1-4- برگزاری نخستین جلسه شورای راهبردی بهره وری وزارت
1-5- برگزاری جلسه توجیهی ویژه نمایندگان هر یک از حوزه های مندرج در دامنه اجرایی طرح
1-6- برگزاری همایش تخصصی بهره وری جهت اعضای کارگروه های تخصصی تشکیل شده در راستای توجیه اجرای طرح
2- مرحله تدوین و اندازه گیری بهره وری
2-1- برگزاری کارگاه آموزشی تدوین و اندازه گیری بهره وری ویژه هر یک از کارگروه های تخصصی تشکیل شده
توضیحا : برای هر یک از سازمانهای وابسته به شکل مستقل برگزار می گردد
2-2- بررسی چشم انداز , ماموریتها و راهبردهای هر یک از حوزه های مندرج در دامنه اجرایی طرح
2-3- شناسایی فرآیندهای کلیدی هر یک از حوزه های مندرج در دامنه اجرایی طرح
2-4- شناسایی ستانده های کلیدی مترتب هر یک از سطوح ماموریتی و فر آیندی در لایه های خروجی (output) , نتایج (outcome) و پیامد (impact)
2-5- شناسایی نهاده های کلیدی مترتب بر هر یک از ستانده های کلیدی شناسایی شده
2-6- تدوین شاخصهای ارزیابی بهره وری در دو سطح ماموریتی و فرآیندی با نگاه شاخصهای کارآیی و اثربخشی در هر یک از حوزه های مندرج در دامنه اجرایی طرح
2-7- تصویب شاخصهای تدوین شده در شورای راهبردی بهره وری وزارت
2-8- گردآوری اطلاعات مورد نیاز محاسبه شاخصهای مصوب در طی دوره زمانی 5 ساله منتهی به 1390 در سطح دامنه اجرایی طرح
2-9- طراحی نظام سنجش بهره وری وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی در راستای ارزیابی سه ماهانه بهره وری در سطح دامنه اجرایی طرح
2-10- محاسبه شاخصهای بهره وری مصوب در طی دوره زمانی 5 ساله منتهی به 1390 به قیمت ثابت سال پایه 1383
2-11- تدوین و تصویب طرح های آماری لازم (مبتنی بر تکلیف آیین نامه اجرایی ماده 79) برای تولید اقلام اطلاعاتی که موجودیت اطلاعاتی برای آنها وجود ندارد
2-12- تدوین گزارش مرحله اندازه گیری
3- مرحله آسیب شناسی بهره وری
3-1- برگزاری کارگاه آموزشی آسیب شناسی بهره وری ویژه هر یک از کارگروه های تخصصی تشکیل شده
توضیحا برای هر یک از سازمان های وابسته به شکل مستقل برگزار می گردد.
3-2- تحلیل روند (تحلیل کمی) تغییرات شاخصهای بهره وری دامنه اجرایی طرح
3-3- تحلیل کیفی شاخصهای بهره وری جهت شناسایی نقاط قوت ، ضعف ، فرصت و تهدید حاکم بر بهره وری دامنه اجرایی طرح
3-4- شناسایی و اولویت بندی عوامل بازدارنده و پیش برنده ارتقای بهره وری در سطوح اشاره شده در بند 3-3-
3-5- تدوین گزارش مرحله آسیب شناسی
4- مرحله برنامه ریزی بهبود
4-1- هدفگذاری شاخصهای بهره وری دامنه اجرایی طرح
4-2- تعیین و اولویت بندی راهبردهای ارتقای بهره وری در سطوح مورد اشاره بند 4-1
4-3- تدوین برنامه عملیاتی تحقق اهداف تعیین شده در سطوح مورد اشاره بند 4-1
4-4- مصوب سازی برنامه های تدوین شده در شورای راهبردی بهره وری وزارت
4-5- تدوین نقشه راه ارتقای بهره وری وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی
4-6- تدوین برنامه جامع بهره وری وزارت تعاون , کار و رفاه اجتماعی
5- مرحله اجرا
5-1- تدوین مکانیزمهای اجرایی ، کنترلی و بازخورد گیری جهت راهبری برنامه های مصوب
5-2- اجرای برنامه های بهبود مبتنی بر مکانیزمهای اجرایی تبیین شده در سطح دامنه اجرایی طرح
5-3- دریافت بازخورد اجرایی بر اساس شاخصهای کنترلی تعاریف شده
5-4- تدوین گزارشات کنترلی جهت ارائه به شورای راهبردی بهره وری وزارت
5-5- انجام اصلاحات لازم در برنامه های تدوین شده و ارائه نسخه ویرایشی برنامه جامع بهره وری وزارت
6-استقرار نرم افزار هوشمند اندازه گیری بهره وری
این نرم افزار اندازه گیری و تحلیل بهره وری را در فواصل زمانی , هفتگی , ماهانه و سالانه را برای مدیران میسر می کند.

۱ اَمرداد ۱۳۹۱ ۱۳:۱۱
تعداد بازدید : ۲,۳۰۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید