برنامه های آتی

 
1. گذر از IPV4 به IPV6
2. استقرار سیستم مدیریت امنیت اطلاعات (ISMS) و دریافت ISO 2700I
3. تهیه و یکپارچه سازی سیستم هایی نرم افزاری نظیر انبار، اموال، تدارکات، رفاه و نظام پیشنهادات
4. تجهیز و پیاده سازی سیستم ویدئو کنفرانس بصورت همزمان با واحدهای اجرایی و سازمانهای تابعه
5. طراحی و پیاده سازی نسخه سازگار با موبایل و تبلت پورتال وزارتخانه
6. ساماندهی سخت افزار (pc، printer، scanner)