برنامه های در دست اقدام

برنامه های در دست اقدام


1. مجازی سازی کلیه سرویسها
2. آموزش و بروزرسانی سطح دانش کارشناسان IT
3. راه اندازی خطوط ارتباطی شبکه MPLS اداره کل اشتغال اتباع خارجی با کلیه مراکز استانی
4.یکپارچه سازی سیستم پرسنلی در کیه استانها و تجمیع اطلاعات در ستاد
5.ارتقاسیستم مانیتورینگ

6.مکانیزه کردن فرآیند ارزیابی عملکرد کارکنان

7.راه اندازی سامانه مدیریت جلسات و سیستم بیمه تکمیلی

8.راه اندازی سامانه مدیریت چاپ