برنامه های در دست اقدام


1. مجازی سازی کلیه سرویسها
2. آموزش و بروزرسانی سطح دانش کارشناسان IT
3. راه اندازی تجهیزات Web Application
4. استفاده از تجهیزات ذخیره سازی پیشرفته
5. راه اندازی خطوط ارتباطی شبکه MPLS اداره کل اشتغال اتباع خارجی با کلیه مراکز استانی
6. یکپارچه سازی سیستم پرسنلی در کیه استانها و تجمیع اطلاعات در ستاد
7. مکانیزه کردن فرآیند پشتیبانی سخت افزاری