پیام داخلی

صفحه اصلی

درباره مرکز

ماموریت و اهداف

مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

اهم وظایف مدیریت تشکیلات و برنامه ریزی

اهم وظایف مدیریت بهره وری و تحول اداری

اهم وظایف مدیریت پشتیبانی و زیرساخت فاوا

اهم وظایف مدیریت توسعه و نوآوری فاوا

چارت سازمانی

مرکز فناری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

پشتیبانی و زیرساخت فاوا

توسعه و نوآوری فاوا

بهره وری و تحول اداری

برنامه ریزی و تشکیلات

قوانین و بخشنامه ها

قوانین

بخشنامه ها - دستورالعمل - تصویب نامه

اتاق فکر

درباره اتاق فکر

موضوعات بررسی شده

اعضاء اتاق

مسئولین مرکز

تشکیلات و برنامه ریزی

اهداف اصلی

عملکرد

برنامه های در دست اقدام

برنامه های آتی

بهره وری و تحول اداری

اهداف اصلی

عملکرد

برنامه های آتی

برنامه های در دست اقدام

طرح استقرار نظام مدیریت بهره وری

قوانین مرتبط با تحول اداری

دستور العمل

پشتیبانی و زیرساخت فاوا

اهداف اصلی

عملکرد

برنامه های در دست اقدام

برنامه های آتی

توسعه و نوآوری فاوا

عملکرد

برنامه های در دست اقدام

برنامه های آتی

تشکیلات وزارت متبوع

معرفی مدیران

حوزه وزارتی

حوزه وزارتی

دفتر وزارتی

مرکز فناوری اطلاعات ، ارتباطات و تحول اداری

دفتر مدیریت عملکرد

دفتر امور بین الملل

مرکز آمار و اطلاعات راهبردی

مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی

حراست

معاونت روابط کار

معاونت فرهنگی اجتماعی

معاونت رفاه اجتماعی

معاونت توسعه مدیریت و منابع

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

معاونت امور تعاون

معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها

معاونت امور اقتصادی

نظرات و پیشنهادات

ارسال و پیگیری نظرات و پیشنهادات

پیگیری نظرات و پیشنهادات

تالار گفتگو