شرح وظایف دفتر مدیری عملکرد

  • دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات [مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد]
دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات - مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد


دفتر بازرسی، ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات