شرح وظایف دفتر وزارتی

  • دفتر وزارتی [مشاور وزیر و مدیرکل]
دفتر وزارتی - مشاور وزیر و مدیرکل

دفتر وزارتی1398