• دفتر وزارتی [مشاور وزیر و مدیرکل]
  • مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری [رئیس مرکز]
  • مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی [رئیس مرکز]
  • دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات [مدیرکل دفتر مدیریت عملکرد]
  • مرکز حراست [رئیس مرکز]
  • مرکز آمار و اطلاعات راهبردی [رئیس مرکز]
  • دفتر امور بین الملل [مشاور وزیر و مدیرکل]
مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری - رئیس مرکز

نمودار کلی واحدهای مستقر در حوزه وزارتی1398