شرح وظایف معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]

چارت بروزشده اداره کل اشتغال اتباع خارجی در معانت توسعه کارآفرینی و اشتغال99.08.11