شرح وظایف معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال