صفحه نخست » تشکیلات وزارت متبوع » معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

شرح وظایف معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

  • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]
معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال - معاون وزیر

معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال