شرح وظایف معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال

 • معاونت توسعه کارآفرینی و اشتغال [معاون وزیر]
  • دبیرخانه شورایعالی اشتغال
  • دبیرخانه ستاد ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی
  • دفتر سیاستگذاری و توسعه اشتغال [مدیر کل]
  • دفتر توسعه کارآفرینی و بهره وری نیروی کار [مدیر کل]
  • دفتر هدایت نیروی کار و کاریابی ها [مدیر کل]
  • اداره کل اشتغال اتباع خارجی [مدیر کل]
اداره کل اشتغال اتباع خارجی - مدیر کل

چارت بروزشده اداره کل اشتغال اتباع خارجی در معانت توسعه کارآفرینی و اشتغال99.08.11