شرح وظایف مرکز فنآوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

  • مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری [رئیس مرکز]

مرکز فناوری اطلاعات