شرح وظایف مرکز فنآوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری

  • مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری [رئیس مرکز]
مرکزفناوری اطلاعات، ارتباطات و تحول اداری - رئیس مرکز

مرکز فناوری اطلاعات