شرح وظایف معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها

  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]

معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها