شرح وظایف معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها

  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]
معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها - معاون وزیر

معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها