شرح وظایف معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها

  • معاونت امورمجلس، حقوقی و استانها [معاون وزیر]
    • دفتر امورمجلس [مدیر کل]
    • دفتر اموراستانها [مدیر کل]
    • اداره کل حقوقی [مدیر کل]
دفتر امورمجلس - مدیر کل

معاونت امور مجلس، حقوقی و استانها