شرح وظایف معاونت روابط کار


تاریخ بروزرسانی : ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷ ۰۹:۲۰

 • معاونت روابط کار [معاون وزیر]
  • دبیرخانه شورایعالی کار
  • اداره کل روابط کار و جبران خدمت [مدیر کل]
  • اداره کل سازمانهای کارگری وکارفرمایی [مدیر کل]
  • مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت کار [رئیس مرکز]
  • اداره کل بازرسی کار [مدیر کل]
  • اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری [مدیر کل]
اداره کل حمایت از مشاغل و بیمه بیکاری - مدیر کل

معاونت روابط کار